По кои мерки се очаква прием през април 2018 г.?

Според индикативната годишна работна програма на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2018 г., съгласувана от Комитета по наблюдение на ПРСР на проведеното на 22.12.2017 г., през април месец предстои отварянето на следните мерки.
Подмярка 4.1.2 Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ 

Общ размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е до левовата равностойност на 12 500 000 евро.
Допустимите кандидати са земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обема допустимите разходи са за изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество; Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване;
Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.
Максималният процент на съфинансиране е в рамките на 60-80%.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е заложен за месец юли 2018 г.
Минималният размер на БФП за проект  е левовата равностойност на 1 250 евро, а максималният – левовата равностойност на 25 000 евро.
Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 
Общият размер на БФП  по процедурата е до левовата равностойност на 100 000 000 евро.
Допустимите кандидати са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Категорията допустими разходи  са материални и нематериални инвестиции за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони.
Максималният процент на съфинансиране е до 50%.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е до юни 2018 г.
Минималният размер на БФП за проект  е левовата равностойност на на 10 000 евро, а максималният – левовата равностойност на 200 000 евро.
Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“
Общият размер на БФП по процедурата е до левовата равностойност на 7 795 947 евро.
Допустимите кандидати са групи и организации на производители, които отговарят на определението „малки и средни предприятия” и са официално признати до края на 2020 г.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е месец юли 2018 г.
Размерът на БФП за проект  е левовата равностойност на 100 000 евро за всяка една година в рамките на 5 последователни години.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE