Пояснения как да отстраните грешките при кандидатстване по подмярка 4,2

На 16 май ще изтече срокът, в който кандидатите по подмярка 4,2 за Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопанска продукция могат да подават по електронен път проектите си в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Три седмици преди да изтече този срок, всеки кандидат има право на конкретизиращи въпроси, пряко свързани с неговия проект, на който администрацията е длъжна да отговори.

С други думи, до 25 април бизнесът може да се ориентира как да коригира проектите си, за да има шанс за одобрение. Синор.БГ ще представи част от въпросите, отправени от бизнеса към администрацията, за да ориентира потенциалните участници в този процес.

Първи въпрос. Във връзка с критериите за оценка на проектните предложения кандидати имат уточняващ въпрос по критерий 9 „Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските производители и преработвателни предприятия с разширен достъп до пазари за произвежданата от тях продукция, включително експортна активност“.

Тъй като първичните счетоводни документи (фактури), с които фирмата трябва да докаже оборот за трите предходни години, надвишават десет хиляди фактури, кандидатите питат как да се вместят в изискуемите страници, следа като максимално допустимият размер на всеки отделен файл е 100 мегабайта, а общият обем на всички прикачени документи е 10 GB и това е единственият допустим начин за представяне.

Дори разделени на няколко десетки отделни файла по 100 МВ, те ще надвишат многократно максимално допустимият общ обем, коментират кандидатите. „Не е възможно да се предоставят по-малък брой фактури, защото ни е необходим сбора от всички, за да докажем изискуемият по критерия процент. При така разписани условия на предоставяне на документите за съответствие с критерия излиза, че поради техническите ограничения на системата се отнема предимството на бенефициента по този критерий, въпреки че отговаря на условията.

Отговорът на администрацията е, че този критерию се отнася до износ извън ЕС и до вътрешнообщностни доставки на произведена или преработена селскостопанска продукция, което от своя страна налага проверка на първични счетоводни документи (фактури). „В тази връзка е необходимо да бъдат предприети действия за сканиране на съответните документи на ниска резолюция, черно – бели, така че да се впишат в ограничението, като в същото време формата да позволява да бъде извършена необходимата проверка.“

Вторият въпрос е свързан с критерий 3 за оценка на проектните предложения, свързан с проекти за инвестиции в постигане стандартите на ЕС, включително и за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса.

Кандидатите питат дали при нова инвестиция в кланичен пункт биха получила точки по този критерий.

Отговорът гласи, че според Приложение 8 към условията за кандидатстване точки по критерий за подбор 3.1 „Проекти с инвестиции за постигане на стандартите на ЕС, свързани с минимални стандарти за защита и хуманно отношение към животните и намаляване до минимум на страданията им по време на клане, подпомагани по мярката и/или инвестиции, водещи до намаляване на емисиите“, подусловие № 1 могат да получат само кланици и кланични пунктове, които са започнали да функционират преди 1 януари 2013 г.

Третият въпрос се отнася отново до критериите, този път за 5.1 за проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските стопани. „Бихме желали да разясните дали би било достатъчно за покриване на изискванията на критерия, ако в графа „Намерение за засети/засадени площи/брой животни за текущата стопанска година“ или в графа „Намерение за засети/засадени площи/брой животни за следващата стопанска година“ на анкетния формуляр към анкетната карта бъдат описани съответните култури и/или животни?

Пример – Предвижда се инвестиция за преработка на лавандула. Към момента кандидат бенефициентът покрива изискуемите единици за стандартен производствен обем СПО с други култури, които не включват лавандула, а тя фигурира единствено в графа „Намерение за засети/засадени площи/ за текущата стопанска година“ или „Намерение за засети/засадени площи/ за следващата стопанска година“. Това ще се счете ли за достатъчно условие за наличие на собствена суровина за преработка, тъй като в декларацията по Приложение 18 за видовете и количества суровини се поема ангажимент, че „След въвеждане в експлоатация на активите, включени в проекта, в собственото ми земеделско стопанство ще се произвеждат следните видове и количества земеделска продукция, получени в резултат на отглеждането на следните видове култури и животни и тази продукция ще се използва за производствените процеси в преработвателното предприятие”.

Отговорът на администрацията е, че в този случай, за да докаже съответствие с критерий за подбор 5.1 „Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските стопани“, кандидатът следва да представи декларация за видовете и количества суровини (Приложение № 18) от която да е видно, че въз основа на стопанисваните от земеделския стопанин площи и култури и съответни добиви ще бъде осигурена над 65 % от обема на преработваната суровина, посочена в бизнес плана.

Информацията относно собствената продукция (суровина), която кандидатът ще осигури се посочва и в Раздел „VI. Анализ за икономическа устойчивост на проектното предложение“, подточка В „Бъдещи доставчици – Договори, с описани количества и цени на суровините като доказателство, че са осигурени най-малко 50 % от суровините за преработвателното предприятие, съгласно производствената му програма за първата прогнозна година от бизнес плана след изплащане на финансовата помощ. Най-малко 30 % от общата суровинна база е от собствена продукция или от регистрирани земеделски стопани за всички кандидати, с изключение на кандидатите в сектор „месо и месни продукти”.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE