Поредно орязване на плащанията по старата мярка 214 за агроекология

След като въведе забрана за субсидиране на нови фермери по мярка 10 и 11 от програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за „Агроекология и климат” и за „Биоземеделие”, служебният министър Христо Бозуков е одобрил и специална методика за намаляване или пълен отказ от плащане при мярка 214 „Агроекологични плащания” от старата ПРСР. Става въпрос основно за неспазване на петгодишните ангажименти, поети през 2013 година, чието изплащане приключва през 2017 г.

По старата методика санкции по 214 мярка се налагат за наддеклариране на площите или отглежданите животни, при неспазване на добрите земеделски практики или при неизпълнение на изискване за водене на дневник, при закъсняло подаване на корекции в заявленията, при промени в броя на животните или размера на земятата и др. Никъде там обаче нямаше сто процента орязване, както се въвежда с новата методика.

При тази методика фермерите, кандидатстващи за биоземеделие, ще бъдат изцяло отрязани от субсидии, ако при проверка се окаже, че договорът с контролиращия орган е изтекъл, и не е сключен нов договор, както и ако в годината на кандидатстване липсва договор с контролиращ договор за броя на пчелните семейства.

Ако при проверка на пчелните семейства, се окаже, че броят им е по-малък от 20 за едно стопанство или пък ако при проверка се окаже, че броят на пчелните семейства е по-голям от заявения, също няма да се изплащат субсидии.

Орязване ще има и ако при проверка на място, фермерът откаже достъп до стопанството.

В методиката са представени и в кои случаи ще има намаление на директните плащания по 214 мярка. При системно неспазване на еврозаконодателството субсидиите ще се намаляват с 5%, се посочва в методиката.

При възстановяване и поддържане на площи с висока добавена стойност се въвеждат сериозни санкции. Ако примерно сте изгразили отводнителни системи или сте торили с минерални торове, тогава се орязва 5% от стойността на плащането. Сто процента е глобата при устатовено разораване на затревените площи.

Десет процента е санкцията, ако косенето се извършва извън законните срокове – от 15 юни до 15 юли за равнинните райони и 30 юни-15 август за планинските.

Десет процента е санкцията и ако косенето не става от центъра към периферията, а обратно.

От 5 до 10 на сто е глобата, ако не се поддържа броят на животните в допустимите граници – от 0,3 до 1,5 животински единици на хектар.

При защита на местообитанията и местните видове в земи с висока природна стойност също се въвеждат сериозни глоби за неизпълнение на мероприятията.

Изцяло се реже исканата помощ, ако на един хектар площ липсват четири неразорани и незасети  участъка с размери от 16 до 24 квадратни метра.

На ротационен принцип трябва да се оставят стърнища в полетата с пролетни култури – при неспазване глобата е 100 отнемане на плащането.

Субсидиите се отнемат и ако в продължение на 5 години на ротационен принцип не сте спазили изискването за оставяне на некултивирани и неразорани площи, съставляващи от 10 до 20 на сто от общия терен. Плащания се отказват и ако не сте разоравали поне 2-3 пъти годишно от март до юни ивиците по границите.

Ако в местата с ливаден блатар прибирате реколтата преди 31 юли, също няма да получите субсидии.

В случай на неспазване на изискването да се сеят поне 50 на сто от площите със зърнено-житни култури, необходими за зимуващите гъски, тогава 100 процента от плащането се отнема.

Асо използват изкуствени торове или пестициди, глобата също е 100% неизплащане на субсидията. Изключение се прави само за временно прилагане на химия срещу инвазивни видове.

Ако не се спазват правилата за опазване на териториите, където гнездят Царски орел или Египетски лешояд, също не се плащат субсидии.

Ако през първата година земеделският производител не е спазил изискването 20 на сто от площите да са засети с многогодишни житни тревни смески или житно-бобови, тогава също 100% се води нарушение и парите не се плащат.

Всичко това фермерите трябва да докажат с фактури – че са купили тези смески и са ги приложили по съответен ред. Ако не представят документи, субсидиите се режат.

Санкции има и при традиционно отглеждане на овощни градини.

По 5 процента се реже от исканата помощ в случай, че при проверка се окаже, че има дори едно мъртво дърво в градината или че не сте косили тревата или пък не е пашувата от животни.

Ако са торили, също санкцията е 5 на сто. В случай, че има засадени 10 нови дръвчета, глобата също е 5 на сто от плащането.

При неспазване на изискването за сеитбообращение и опазване от водите също се налагат глоби. Десет на сто от помощта се взима, ако през петте години не сте извършили поне четирикратна смяна на културата, доказано от дипломиран агроном.

Сто процента е глобата, ако не са поддържали растителна покривка през зимата за цялата площ на сеитбообращението.

Сто процента е санкцията и ако не са спазили плана за балансирано торене.

Фермерите ще бъдат лишени изцяло от субсидии и ако не са спазили почти всички изисквания за почвената ерозия – за поясно редуване на културите, за оттокоотвеждащи бразди между лозя и овощни градини и др.

Също 100% не се плаща помощта, ако сте решили да превърнете орна земя в пасище и минимум 2 животински единици на хектар.

По 5 процента ще се реже от субсидията при неспазване на изискванията за опазване на редки породи, застрашени от изчезване. Това ще се прилага, ако не спазват развъдната програма и не водят регистър, ако броят на животинте е по-малък от 2 жимотински единици на хектар и др.

При традиционните практики за сезонна паша, които ще продължат да се прилагат до 2020 г., също ще има орязване на субсидиите, но с 5 на сто.

В случай, че не водят запис на броя на животните, в случай че не пасат животните поне 3 месеца от годината в периода от май до октомври. В случай, че при проверка на място не покажат ветеринарен сертификат или списък с кучетата, също ще се налагат 5 на сто санкция.

Отделно ще се налага санкция от 20% от стойността на субсидията за всеки фермер, който не води дневник за извършваните земеделски дейности в стопанството.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE