Подмярка 4.2 стартира с бюджет от 100 млн. евро

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”  от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), като обявиха проект на обява за откриване на поцедурата.
Целта на процедурата е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез по-добро използване на факторите за производство; въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка; подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (EС); подобряване на опазването на околната среда.
Условията за подпомагане са определени в Наредба №20 от 27 октомври 2015 г. за прилагането на подмярка 4.2, а бюджетът на финансовата помощ за приетите проекти е 100 000 000 евро.
Подаването на проектите ще се извършва изцяло по електронен път чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020). Това ще става единствено с Квалифициран електронен подпис чрез модула „Е-кандидатстване“ на адрес eumis2020.government.bg
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да получат разяснения във връзка с условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения.
Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща rdd@mzh.government.bg Като трябва ясно да се посочи процедурата за подбор на проекти.
Пакетът с документи за кандидатстване е публикуван на сайта на ДФЗ, както и на портала www.eufunds.bg

Източник: fermer.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE