От 5 до 30 октомври се приемат фактурите за млякото, продадено през 2017 г.

От 5 до 30 октомври животновъдите, кандидатствали за обвързана подкрепа по схемите за директни плащания, трябва да докажат пред фонд „Земеделие“ какви количества мляко са реализирали на пазара в периода от първи октомври 2016 г. до 30 септември 2017 г. Изискванията са разписани в промените на Наредба 3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, приети през пролетта на тази година.

За целта животновъдите са длъжни да представят един или няколко от следните 7 документа. Ако са предали млякото на изкупвачи, са длъжни да имат фактури, издадени за първи доставки на мляко, като за целта те трябва да са регистрирали договорите си със съответните изкупвачи във фонд „Земеделие“ – важи за случаите, при които земеделският стопанин е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон.

Предаденото мляко се доказва и с приемно-предавателни протоколи за доставки с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, които са издадени от първите изкупвачи на мляко, с които земеделският стопанин е в договорни отношения – в случая те трябва да са регистрирани във фонд „Земеделие, ако животновъдите са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Третият вид документи са фактури за реализирани доставки – когато земеделските стопани доставят на търговци в други държави – членки на Европейския съюз.

Приемат се още фактури или касови бележки за директни продажби на мляко и млечни продукти – става въпрос за фермери, регистрирани по наредба 26 за директни доставки.

Петият вид документи, които ще се приемат, са фактури или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство (касов апарат) за реализирани млечни продукти – става въпрос за фермери, който има затворен цикъл на производство с регистрирано млекопреработвателно предприятие по чл. 12 от Закона за храните.

Шестият вид документ е приемно-предавателен протокол с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за доставка на сурово мляко за преработка на ишлеме в млекопреработвателно предприятие.

Фондът ще приема и фактури или касови бележки за директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните. В този случай животновъдът трябва да е вписан като производител на мляко, предназначено за изхранване на животните в други стопанства, които са в публичния списък на регистрираните земеделски стопани и извършват дейности на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, съгласно чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (ОВ L 35 от 8 февруари 2005 г.).

Доказването на реализираното мляко става в съответната областна дирекция на ДФЗ – РА по постоянен адрес на кандидата – физическо лице, или адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец. Документите се подават лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

Българската агенция по безопасността на храните е предоставила на фонд „Земеделие“ до 1 октомври в годината на кандидатстване актуализирани списъци и регистри за определяне на директни продажби. Това са стисъците с одобрените предприятия за търговия с храни от животински произход с държави членки, обектите, регистрирани съгласно чл. 1, т. 1 от Наредба № 26 от 2010 г., обекти, регистрирани в съответствие с чл. 1, т. 2 от Наредба № 26 от 2010 г., земеделските стопани, регистрирани съгласно условията на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) и подали декларация като производители на първични фуражи.

Методика за превръщане на млечните продукти от краве мляко в  млечен еквивалент, съгласно чл.12 ал.3 от Наредба №6 за мониторинг на произведените и реализирани на пазара количества краве мляко и млечни продукти от краве мляко.

Необходимо количество сурово краве мляко в килограми с масленост 3,6% за получаване на 1 килограм готов млечен продукт.

1. 1 кг. МАСЛО                                                                               = 22,5 кг. мляко

Млечният еквивалент за маслото е задължителен по регламент № 595 /30.03.2004г. на ЕО/

2. 1 кг. СМЕТАНА                                                               = 7,89 кг. мляко

изчислява се по формулата:  0,263   х  % масленост в сметаната. Формулата е заложена в регламент №595 /30.03.2004г. на ЕО

3. 1 кг. СИРЕНЕ ТВЪРДО / КАШКАВАЛ/                            = 10,3 кг. мляко

/сиренето е с 58% сухо в-во; масленост в сухото в-во 45%/

4. 1 кг. СИРЕНЕ /БЯЛО САЛАМУРЕНО/                            = 6,8 кг. мляко

/сиренето е с 46% сухо в-во; масленост в сухото в-во 45%/

За изчисляване на необходимото мляко за получаване на 1 кг. готов продукт сирене или кашкавал се използва формулата:

Д= С.в1 – С.в2  х 100

С.в3

Където:

Д= добивът на сирене от 100 кг. мляко при 3,6% мастни вещества

С.в1 = сухо вещество на млякото в %

С.в2 = сухо вещество на суроватката в %

С.в3 = сухо вещество на сиренето в %

100 – постоянно число

5. 1 кг. КИСЕЛО МЛЯКО /МАСЛЕНОСТ 3,6%/                               =1,04кг. мляко

Изчислява се по формулата:

1кг. кисело мляко =   100 : (100 – 3,4) = 1,04 кг. сурово мляко

100 – кг. сурово мляко

3,4 – кг. производствени загуби

6. 1 кг. МЛЕЧНА ИЗВАРА /МАСЛЕНОСТ 20% /                             = 5,55 кг. мляко

Изчислява се по формулата

1кг. млечна извара е = 100 : (100-82) = 5,55 кг. сурово мляко

100 – кг. сурово мляко

82–  кг. производствени загуби /суроватка/

7. ПАСТЬОРИЗИРАНО МЛЯКО /масленост 3,6%/                                   = 1,02 кг. мляко

Изчислява се по формулата

1 кг. пастьоризирано мляко = 100 :(100 – 2)= 1,02 кг.сурово мляко

100 – кг. сурово мляко

2 – кг. производствени загуби

Формули за изчисляване количеството на обезмаслено краве мляко /кг./ и сметана /кг./  за стандартизация на млекото по масленост:

І. К об.мл. = К изх.мл. х (М изх. мл. – М ст. мл. )

М ст.мл. – М.об. мл.

Където:К об. мл    – количество  обезмаслено мляко в кг.

К изх. мл. – количество на изходното мляко в кг.

М изх. мл.    – масленост на изходното мляко в %

М ст.мл.   – масленост на стандартизирано мляко в %

М об. мл. – масленост на обезмаслено мляко в %

К ст. мл. = К изх. мл. + К об. мляко

Където: К ст.мл. – количество стандартизирано мляко в кг.

К изх. мл. – количество на изходното мляко в кг.

К об. мл    – количество  обезмаслено мляко в кг.

ІІ.   К сметана = К изх. мл. х (М ст.мл. – М изх. мл.)

М сметана – М изх. мляко

Където:К сметана – количество  сметана, където

К изх. мл. – количество на изходното мляко в кг

М ст.мл.   – масленост на стандартизирано мляко в %

М изх. мл. – масленост на изходното мляко в %

М сметана -масленост на сметаната в %

М изх. мл. –масленост на изходното мляко в %

К ст. мл. = К изх. мл. + К сметана

Където:  К ст.мл. – количество стандартизирано мляко в кг.

К изх. мл. – количество на изходното мляко в кг.

К сметана – количество  на сметаната в кг.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE