Отворена процедура „Насърчаване на предприемачеството“ с два крайни срока за кандидатстване

Ако Вие сте:

– Микро, малко или средно предприятие.

– Регистриран едноличен търговец или юридическо лице след 31.12.2016г.

– Извършвате своята основна дейност е в някой от следните сектори:

 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
 • С20 „Производство на химични продукти“;
 • С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“;
 • С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
 • J58 „Издателска дейност“;
 • J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
 • J63 „Информационни услуги“;
 • M72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

ИЛИ

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства

 • С14 „Производство на облекло“;
 • С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
 • С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ – изключва се производство на пелети. Допустимо е пелети получени от индустриалната преработка на дървесина. Също се изключва Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура.
 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
 • С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
 • С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
 • С25.62 „Механично обработване на метал“
 • С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
 • С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
 • С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
 • 10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
 • 20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
 • 11 „Архитектурни дейности“;
 • М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;
 • 10 „Дейности в областта на дизайна“;
 • 20 „Дейности в областта на фотографията“;
 • Q86 „Хуманно здравеопазване“;
 • Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;
 • Q88 „Социална работа без настаняване“.

Имате възможност да кандидатствате за Безвъзмездна финансова помощ със следния размер:

 • Минимален размер: 50 000 лв.
 • Максимален размер: 200 000 лв.
 • Интензитет на помощта: 80%

Програмата финансира следните дейности:

 1. За възнаграждения за квалифициран персонал, нает за реализирането на предприемаческата идеи –  до 50% от общо допустимите разходи по проекта.
 2. За машини, оборудване, дълготрайни материални активи с цел изпълнението на предприемаческата идея.
 3. За дълготрайни нематериални активи – включително разработване на софтуер за реализиране на предприемачески идеи – до 50 000 лева.
 4. Разходи за материали и консумативи – до 25 000 лева.
 5. Наем на работни помещения – до 25 000 лева.
 6. Разходи за външни услуги до 25 000 лева за:
 • изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки и/или услуги);
 • разработване на технологии за производство на стоки и/или предоставяне на услуги;
 • изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
 • създаване на интернет страница на кандидата;
 • защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.
 1. Разходи за участие в събития в страната и чужбина- до 10 000 лева;
 2. Разходи за визуализация – до 2000 лева, включва задължителните дейности за информиране и пулбичност за финансиращата програма ;

Приоритет ще бъде даден на:

– проекти на жени предприемачи;

– проекти на лица до лица до 29 г. (ненавършени) и на лица между 50 г. (навършени) и 64 г. (ненавършени)

– проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград

– проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на ИСИС – Информатика и ИКТ, Мехатроника и чисти технологии, Индустрия за здравословен живот и био-технологии, Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Допълнителни точки ще се се присъждат на кандидати, които обосноват  :

– Ефективност на предприемаческата идея.

– Пазарна приложимост на предприемаческата идея – представят анализ на пазарна ниша, предвидили са основните рискове, пречки, конкуренти, потенциални клиенти, пазарни предимства и слабости, социален и икономически ефект от реализацията на предприемаческата идея.

– В допълнение,  критериите за оценка включват икономически фактор – като нетните приходи от продажби на предприятието;

– Предвиждат се допълнителни точки за създаване на устойчива заетост –откриване на нови работни места;

-Голям брой точки (до 26) ще получат кандидатите, които имат опит и образование в сверата на предприемаческата идея;

Максималният брой точки, които може да получи едно проектно предложение са 85т.

Минималният брой точки за класиране са 51.

Крайният срок за кандидатстване за сектор от C13 до М72 от настоящия списък е 16:30 часа на 05.09.2018 г.

Крайният срок за кандидати в секторите от С14 до Q88 от настоящия списък е 16:30 часа на 07.11.2018 г.

За подготовката на предложение е необходим набор на документи, разработване на бизнес план и електронен формуляр за кандидатстване. Проектите се подават чрез електронната система ИСУН,  с квалифициран електронен подпис.

В случай, че желаете да получите по-подробна информация относно  финансиращата програма, или  желаете да се подготвите за кандидатстване, не се колебайте да се свържете с нас.

Екипът на Интелект Консулт Плюс-ЦМ ЕООД.

 

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE