Няма да се кандидатства за селски туризъм при предстоящия прием

Критериите и точките, по които ще се оценяват проектите по дългоочакваната подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ бяха гласувани на 28.02.2018г. на заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020(КН). Решението на Управляващия орган на Програмата (т.е. МЗХГ) е при предстоящия прием да има отделни самостоятелни процедури, бюджети и насоки за кандидатстване в зависимост от направлението на проектите- за производство, за услуги, за занаяти и за туризъм. По преценка на министерството критериите и точките за направление туризъм бяха отложени за разглеждане и гласуване при следващо заседание на КН, тъй като са били получени много противоречиви становища от заинтересованите страни по това направление. В тази връзка ще бъде отворен прием само за проекти в направления за производство, услуги, занаяти и комбинирани между тях, научи Агрозона. Гласувано бе завишаване на минималния брой точки на 40 т. за направления производство (максимален 127т.) и услуги (максимален 137т.), които даден проект трябва да събере, за да е допустим. Този праг за проекти в направление занаяти е 10т. (максимален 49т.). Министерството на земеделието се аргументира с високия интерес от страна на бенефициентите и опита от прилаганите до момента инвестиционни мерки, при който „чертата“ след ранкирането се оказва много над прага за допустимост на проектите, а кандидатите за чиито проекти не достига бюджет правели излишни разходи за подготовка. Друг очакван ефект от това решение е и намаляване на административната тежест и времето по обработка на проектите.

От МЗХГ напомниха, че съгласно индикативния график за 2018г. бюджетът на подмярката ще е 100 млн. евро, но за размера на гарантираните бюджети се очаква решение. Много дискусионен е бил въпросът по какъв начин и към кой от гарантираните бюджети ще се отнасят смесените проекти, които включват инвестиции в повече от едно направление.

В момента в МЗХГ разработват отделни насоки за кандидатстване по направленията и предстои тяхното публикуване за обществено обсъждане. Насоките ще съдържат детайлна информация за условията за кандидатстване, реда за оценяване на проектните предложения по дадено направление, критериите за оценка и тяхната тежест, общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за всяко направление, условията за допустимост на кандидатите, допустимите дейности и инвестиции, списък на необходимите документи при етапа на кандидатстване, крайният срок за кандидатстване, както и процедурата за уведомяване на одобрените/неодобрени кандидати и за сключване на административни договори за подпомагане.

Тук може да видите интервюто с представител на МЗХГ :  https://www.youtube.com/watch?v=69Hd3l-H4vk&feature=youtu.be

Източник: agrozona.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE