Новият Закон за хранителната верига разделя контрола между 8 ведомства

Министерството на земеделието, храните и горите е готово с проекта на Закона за хранителната верига, който точно разграничава правата и отговорностите на отделните министерства по контрола върху семена, фуражи и храни. Новият закон на практика обединява сега съществуващото законодателство, навлизайки в конкретика по отношение на дейността на отделните институции.

Ведомствата, които ще контролират производството, вноса и продажбите на храните, са Българската агенция по безопасност на храните, регионалните здравни инспекции, регионалните инспекции по околна среда и водите, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, Изпълнителната агенция по лозата и виното, Министерството на икономиката и Комисията за защита на потребителите.

Оценката на риска по хранителната верига се извършва от Центъра за оценка на риска по хранителната верига към министъра на земеделието, храните и горите по реда на Закона за Центъра за оценка на риска по хранителната верига и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Оценката, свързана с риск за човешкото здраве, се извършва от Министерството на здравеопазването чрез Националните центрове по проблемите на общественото здраве, съгласно функциите им, по реда на този закон и Закона за здравето.

Министрите и администрацията на Центъра за оценка на риска по хранителната верига обменят информация и си взаимодействат в процеса на анализ на риска по отношение на опасностите, рисковете и свързаните с тях фактори.

Обменът на информация за риска по хранителната верига включв въпроси, свързани с прилагане изискванията на правото на Европейския съюз; сигнали или информация, свързани с елементи или дейности по хранителната верига; информация, свързана с координацията и контрола на болестите по растенията и животните и зоонозите и др.

За ефективното извършване на официален контрол по хранителната верига Министерството на земеделието, храните и горите, съгласувано с Министерството на здравеопазването и Министерството на икономиката, разработва, актуализира и изпраща единен многогодишен национален контролен план (ЕМНКП), който се изпраща за съгласуване от Европейската комисия.

При внос на храни от ЕС продуктите се изследват в национални лаборатории, както гласят отделните закони, свързани с храните.

При осъществяване на официален контрол при въвеждане на вноса от трети страни контролните органи действат в синхрон с Агенция „Митници“, Главна дирекция „Гранична полиция“ на Министерството на вътрешните работи и Националната агенция за приходите.

Министърът на земеделието, храните и горите одобрява списък на звената за контакт на територията на страната, чрез които се осъществява координирането на комуникациите между компетентните органи на Република България и останалите държави членки, включително

предаването и получаването на молби за помощ. То уведомява Европейската комисия и другите държави членки за всички промени настъпили промени н списъка на контролните звена.

Самите звена за контакт са:

1. национално звено за контакт на Република България в Министерството на земеделието, храните и горите;

2. звено за контакт в Министерството на здравеопазването;

3. звено за контакт в Българската агенция по безопасност на храните;

4. лице за контакт в Министерството на икономиката;

5. звено за контакт в Изпълнителната агенция по лозата и виното

Към Българската агенция по безопасност на храните се създава национално звено, което разполага със съответното оборудване, необходимо за съвместимостта и функционирането на европейската система за предварително оповестяване на проблеми по хранителната верига TRACES.

Когато възникне непосредствена и голяма опасност за хората, животните или растенията, пряко или чрез околната среда, съответният министър със заповед прилага една или няколко от следните мерки за отстраняване на опасността:

1. забрана за производство, преработка, дистрибуция, въвеждане, износ и пускане на пазара на елемент от хранителната верига;

2. забрана за използването на елемент от хранителната верига;

3. определяне на специални условия за производство, преработка, дистрибуция, въвеждане, износ и пускане на пазара на елемент от хранителната верига;

4. изтегляне от пазара на елемент от хранителната верига;

5. унищожаване на елемент от хранителната верига;

6. спиране или прекратяване на дейността на обектите по хранителната верига;

7. ограничаване на достъпа до определени райони или излизането извън тях;

8. други подходящи мерки в зависимост от опасността.

Разходите по изпълнение на мерките по ал. 1 са за сметка на бюджета на компетентното министерство.

Новият закон предвижда и солени глоби в случаите, когато горяма опасност от зараза не са предприети необходимите мерки, разписани по-горе. Санкциите варират 10 000 до 20 000 при първо нарушение, а при повторно – от 20 000 до 50 000 лв.

Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 50 000 лв, а при повторно нарушение – от 50 000 до 100 000 лв.

Към настоящия момент в Република България не съществува нормативен акт – правна рамка, която да обединява цялата дейност по хранителната верига, ясно да посочва отделните нейни елементи в тяхната цялост като един непрекъснат процес, с разграничаване на компетентностите на органите, осъществяващи оценката на риска по хранителната верига, политиката и контрола върху тях и свързаните дейности. Именно това е причината за приемането на новия закон, се посочва в мотивите.

Заинтересованите страни (представители на браншовите асоциации и НПО) активно участваха по време на проучванията, подготовката и разработването на проекта за Закон за хранителната верига. Дискусиите с браншовите асоциации, НПО и заинтересованите страни бяха ключов елемент от подготовката и разработването на проекта.

Представени са и всички браншови организации, участвали в разработването на този проект.

1.2.1 Говедовъдство и Биволовъдство – 22 браншови организации и 13 организации, осъществяващи развъдна дейност:

 Национален съюз на говедовъдите в България – браншова организация;

 Браншови съюз на животновъдите в България – браншова организация;

 Асоциация по месодайно говедовъдство – браншова организация;

 Национална асоциация на месо и млекопроизводителите – браншова организация;

 Национално сдружение на месо и млекопроизводителите – браншова организация;

 Съюз на животновъдите в България – браншова организация;

 Национална асоциация на животновъдите в Република България – браншова организация;

 Обединение български животновъди – браншова организация;

 Национално сдружение „Планинско мляко” – браншова организация;

 Животновъдно сдружение „Старият Балкан“ – браншова организация;

 Асоциация на животновъдите в Странджа – браншова организация;

 Национална асоциация на животновъдите и земеделците – Струма 2012 – браншова организация;

 Национално обединение „Европейски фермер” – браншова организация;

 Земеделски производители и стопани – област Кюстендил – браншова организация;

 Регионална асоциация на млекопроизводителите и животновъдите – браншова организация;

 Регионална асоциация на млеко и месопроизводителите – Ямбол – браншова организация;

 Регионална животновъдна асоциация – Сливен – браншова организация;

 Асоциация на млекопроизводителите „Тракия милк” – Пловдив – браншова организация;

 Сдружение на животновъдите от Югозападна България „Сандански – 2005” – браншова организация;

 Асоциация на животновъдите в региона Странджа – Сакар – браншова организация;

 Асоциация на земеделските производители в България – браншова организация;

 Асоциация на пасищното животновъдство – браншова организация;

 Асоциация за развъждане на Черношарената порода в България – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Асоциация за Българското родопско говедо и Джерсея – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Асоциация на развъдчиците на Черношарената порода в България – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Сдружение „Национална асоциация за развъждане на говеда от породите Монбелиард и Симентал” – организация, осъществяваща развъдна дейност;

Развъдна асоциация на българските породи говеда – Родопско късорого, Българско родопско, Искърско” – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Асоциация за развъждане на Кафявата порода – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Сдружение „Асоциация за развъждане на местни породи говеда” – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Национална асоциация за месодайно говедовъдство в България – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Българска национална организация на зооинженерите за развъждане на

породите селскостопански животни – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Асоциация на българските биволовъди – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Българска национална асоциация за развитие на биволовъдството – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Асоциация за развъждане на месодайните породи говеда в България – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Федерация на развъдните организации в говедовъдството – организация, осъществяваща развъдна дейност;

1.2.2 Овцевъдство и Козевъдство – 2 браншови организации и 21 организации, осъществяващи развъдна дейност:

 Национална овцевъдна асоциация – браншова организация;

 Съюз на овцевъдите и козевъдите – браншова организация;

 Развъдна асоциация на местни породи овце – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Организация на Развъдчиците на Автохтонните Породи Овце в България – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Сдружение „Асоциация за развъждане на цигайски и месни породи овце в Република България” – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Сдружение „Асоциация за развъждане на Българска млечна порода овце” – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Асоциация за развъждане на Плевенска черноглава овца – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Сдружения за отглеждане и развъждане на маришките овце – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Асоциация за развъждане на Старозагорска порода овце в България – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Асоциация за развъждане на тънкорунни овце в България – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Сдружение „Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България” – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Национална асоциация за развъждане на млечни овце в България – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Сдружение „Развъдна асоциация на аборигенни породи овце от Западна България” – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Сдружение „Асоциация за развъждане на Среднородопска, Каракачанска, Родопски Цигай овце и Каракачански кон” – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Асоциация за развъждане на млечни породи овце – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Развъдна организация Мутон Шароле България – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Асоциация за развъждане на породата Лакон в България – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Асоциация за развъждане на Брезнишка овца – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 „СНЦ Сдружение за развъждане и отглеждане на млечни овце” – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Сдружение „Асоциация за развъждане на млечни породи кози” – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Сдружение с нестопанска цел „Асоциация за автохтонни породи кози в България” – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Асоциация за опазване и развъждане на местна дългокосместа коза – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Асоциация за защита на редки автохтонни породи – Калоферска дългокосместа коза – организация, осъществяваща развъдна дейност;

1.2.3 Коневъдство – 4 организации, осъществяващи развъдна дейност:

 Асоциация „Източнобългарски кон”

 Асоциация на коневъдите в България – НАК – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Сдружение „Асоциация български спортен кон” – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Асоциация за възстановяване и развитие на породите Плевенски кон и Гидран – организация, осъществяваща развъдна дейност;

1.2.4 Свиневъдство – 2 браншови организация, извършваща развъдна дейност и още 2 организации, осъществяващи само развъдна дейност:

 Асоциация на свиневъдите в България – браншова организация, извършваща развъдна дейност;

 Асоциация на индустриалното свиневъдство в България – браншова организация, извършваща развъдна дейност;

 Асоциация за развъждане и съхранение на Източнобалканската свиня – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Асоциация на развъдчиците на специализираните породи свине в България – организация, осъществяваща развъдна дейност;

1.2.5 Птицевъдство и зайцевъдство – 3 браншови организации и 3 организации, осъществяващи развъдна дейност:

 Продуктов борд за яйца, птиче и заешко месо – браншова организация;

 Съюз на птицевъдите в България – браншова организация;

 Професионалната организация на производителите на водоплаващи в България – браншова организация;

 Национална развъдна птицевъдна асоциация – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Национална развъдна и репродуктивна асоциация на производителите на патета мюлари – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Национална асоциация на зайцевъдите – организация, осъществяваща развъдна дейност;

1.2.6 Пчеларство – 14 браншови организации и 2 организации, осъществяващи развъдна дейност:

 Български пчеларски съюз – 1899 – браншова организация;

 Национална браншова организация “Български пчеларски съюз” – браншова организация;

 Сдружение за биологично пчеларство – браншова организация;

 Национален браншови пчеларски съюз – браншова организация;

 Национална асоциация на пчеларите професионалисти – браншова организация;

 Национална научна асоциация по пчеларство – браншова организация;

 Сдружение „Съюз на българските пчелари” – браншова организация;

 Обединен български пчеларски – браншова организация;

 Асоциация на преработвателите и търговците на пчелни продукти в РБ – браншова организация;

 Федерация на българските пчелари – браншова организация;

 Конфедерация на българските пчелари – браншова организация;

 Национално сдружение на жените пчелари – браншова организация;

 Фондация „Имам си кошер” – браншова организация;

 Национална научна асоциация по биологично пчеларство и апитерапия – Марко Вачков – браншова организация;

 Национална развъдна асоциация по пчеларство – организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Сдружение „Българска пчеларска развъдна асоциация” – организация, осъществяваща развъдна дейност;

1.2.7 Растениевъдство – 15 браншови организации:

 Българска Асоциация на производителите на оранжерийна продукция – браншова организация;

 Сдружение „Българска асоциация Биопродукти ” – браншова организация;

 Национална асоциация на зърнопроизводителите- браншова организация;

 Гаранционен фонд „Зърно” – браншова организация;

 Съюз на овощарите в България – браншова организация;

 Добруджански овощарски съюз – браншова организация;

 Съюз на овощарите в Хасковска област – браншова организация;

 Съюз на Дунавските овощари – браншова организация;

 Асоциация на Български пипер – браншова организация;

 Българска асоциация на билкарите и гъбарите – браншова организация;

 Сдружение на производителите на овощен и посадъчен материал – браншова организация;

 Сдружение на производителите на плодове и зеленчуци – Югозапад 2013 – браншова организация;

 Българска Асоциация на Малинопроизводителите- браншова организация;

 Сдружение АгроБио Свят – браншова организация;

 Национална Асоциация на Картофопроизводителите- браншова организация;

1.2.8 Растителна защита – 2 броя организации:

 Българска асоциация за растителна защита;

 Асоциация Растителнозащитна Индустрия България;

1.2.9 Фуражи – 1 брой организация:

 Съюз на производителите на комбинирани фуражи в България

1.2.10 Ветеринарномедицински продукти – 1 брой организация:

 Сдружение на производители и търговци на ветеринарномедицински продукти

1.2.11 Преработвателни организации – 16 организации:

 Съюз по хранителната промишленост;

 Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България;

 Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите;

 Асоциация на месопреработвателите в България;

 Асоциация на млекопреработвателите в България;

 Национална асоциация на млекопреработвателите;

 Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци;

 Съюзнаоризопроизводителите;

 Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България;

 Българска асоциация на търговците на зърно;

 Съюза на българските мелничари

 Асоциация на производителите на рибни продукти – Бг фиш;

 Асоциация на производителите и вносителите на хранителни добавки в България;

 Национална лозаро-винарска камара;

 Съюз на пивоварите в България;

 Съюз на безалкохолната промишленост в България;

1.2.10 Професионални организации – 3 професионални организации:

 Български ветеринарен съюз – професионална организация на ветеринарни лекари в България;

 Съюз на ветеринарните лекари в България – професионална, научно-просветна и обществена организация;

 Съюз на зооинженерите в България – професионална организация на зооинженерите, обединяваща интересите на представителите на основните зооинженерни гилдии – образованието, науката, развъдните и браншовите организации, фермерите;

1.2.10 Други организации:

 Национален съюз на земеделските кооперации в България ;

 Национална асоциация на животновъдите и земеделците – Струма 2012”;

 „Сдружение на земеделците и животновъдите-Пирин 2009”;

 Асоциация на агроекологичните производители;

 Асоциация на земеделските производители в България;

 Българска асоциация на фермерите;

 Национална асоциация на младите фермери в България;

 Национално обединение на младите фермери в България;

 Национално сдружение на малките, семейни ферми и преработватели /НМСФП/;

 Сдружение „Национална научна асоциация по биологично пчеларство и клинична апитерапия – МАРКО ВАЧКОВ”;

 Сдружение „Карнобатска асоциация на производителите на Еко-продукти „КОСА”

Източник: sinor.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE