Между 27 и 44 евро ще се отпускат за хуманно отглеждане на животните

Месец и половина преди да започне приемът на заявления за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“, в министерството на земеделието са готови с проекта за наредба, който трябва да се обнародва до началото на август. Според наредбата най-голяма помощ се предвижда за козефермите и овцевъдните стопанства, където субсидията за една животинска единица ще бъде 44,40 евро (близо 90 лева). За да получат тези средства обаче, фермерите трябва да поддържат изискванията за хуманно отглеждане на животните минимум 5 поредни години.

Субсидиите са своеобразна компенсация за допълнителните инвестиции, влагани от стопаните при отглеждането на стадата, се посочва в мотивите.

Според наредбата помощта се дава за ферми с по-голяма подова площ за животните, която да не бъде по-малко от 10 % над задължителния стандарт. При разплодниците тази площ трябва да бъде между 2,4 и 2,6 м2 за оборите, а при дворното отглеждане – 3,3 -3,9 м2.

За овце и кози майки, които се гледат в обори, площта за едно животно трябва да бъде 1,1 – 1,5 квадратни метра, а за дворно отглеждане – 1,7 -2,8 м2. За агнета и ярета в помещение тази площ е съответно 0,44 квадратни метра, а за двор – 0,7 -0,8 м2.

За женски шилета и кози за разплод, които се гледат в помещение, изискванията са за площ от 0,8 – 1,1 м2, а за двор – 1,3 -2,2 м2. За мъжки шилета и козлета за разплод в помещение площта е 1,2 – 1,5 м2 и 2,2 -2,8 м2 на двор. За шилета за угояване, гледани в помещение, площта е 0,7 – 0,8 м2, а на двор 1,7 -2,2 м2.

Mинимум 160 дни годишно фермерите трябва да извеждат животните на открито, като от тях поне 120 дни трябва да са на свободна паша и 40 дни за свободно отглеждане в двор. Тези срокове за пасенето на открито важат и за едрите преживни животни.

Осигуряването на по-дълго отглеждане на открито води до увеличение на разходите за наемане на персонал, както и пропуснати ползи от намален млеконадой, затова Евросъюзът отпуска тези помощи, припомниха от агроведомството.

Компенсаторните плащания за телета и малачета (до 6 месечна възраст) ще бъдат 27,46 евро за една животинска единица. За крави и биволици над 24 месечна възраст тази помощ е 42.71 евро за животинска единица.

При телетата с тегло до 150 кг свободната подова площ трябва да бъде най-малко 1,7 м2, при теле с тегло от 150 до 220 кг. – най-малко 1,9 м2.

При теле с тегло над 220 кг. – най-малко 2,0 м2. Свободната подова площ за крави над 24 месеца трябва да бъде най-малко 6.6 м2 в помещение и най-малко 6.6 м2 в двор.

Свободната подова площ за биволици над 24 месеца е най-малко 7,7 м2 в помещение и най-малко 7.7 м2 в двор.

По тази схема могат да кандидатстват фермери, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, които отговарят на условията за активен земеделски стопанин съгласно чл. 38б Закона за подпомагане на земеделските производители. Те може да са собственици или ползватели на животновъден обект или животновъден обект-пасище.

Изплащането на финансовата помощ може да се намали или откаже, когато се установи, че земеделският стопанин е заявил по-голям или по-малък брой животни в сравнение с реално отглежданите от него в животновъдния обект. Помощите се режат и ако не е спазен срокът за подаване на заявлението за кандидатстване, съгласно Наредбата за условията и реда за прилагане на мярка „Хуманно отношение към животни“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Ако при проверка се установи, че не спазва изискванията по отделните подмерки и дейности за хуманно отношение към животните или не спазва изискванията за хуманно отношение към животните, посочени в друг нормативен акт, фермерът отново се санкционира.

При установяване на разлика между одобрените за подпомагане животни по вид и категория и броят, вида и категорията на декларираните животни в заявката за плащане размерът на помощта се намалява и се прилагат санкции.

Финансовата помощ се отказва в следните случаи:

1. Ако кандидатът за подпомагане не отговаря на условията за предоставяне на финансова помощ.

2. Ако при проверки на място фермерът или негов представител възпрепятства инспекторите.

3. Ако при проверката на място се установи, че за дадено заявление за подпомагане видът на отглежданите животни не съответства на заявените.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE