МЗХ публикува проект на Наредбата за мярка 6.3 Стартова помощ за малки стопанства

Дългоочакваният проект на Наредба за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Земеделското министерство.
В проектa на наредба са регламентирани: допустимите за подпомагане кандидати, допустимите за подпомагане дейности, размерът на финансовата помощ, условията за допустимост към проектите и критерии за подбор, редът за одобрение на заявленията за подпомагане и редът за изплащане на помощта.
Допустими за подпомагане кандидати и териториален обхват: 
Подпомагат се проекти, представени от физически лица, еднолични търговци (ЕТ), ЕООД или ООД, регистрирани по Търговския закон, кооперации регистрирани по Закона за кооперациите.
Финансови условия: 
Помощта, която се предоставя по тази подмярка е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша. Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана.
Приоритет по мярката се предоставя за: 
Приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски стопани, които: 1. към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат животни; 2. отглеждат култури в сектор „Плодове и зеленчуци“, и/или сектор „Етерично- маслени култури“ ; 3. притежават стопанства, преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ L 189/1 от 20 юли 2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007); 4. притежават земеделско стопанство, разположено изцяло в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE