МЗХ публикува правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия

Министерство на земеделието и храните публикува Правила за закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите. Няколко са общите изисквания към документите и реда за кандидатстване

Министерство на земеделието и храните публикува Правила за  закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите. Няколко са общите изисквания към документите и реда за кандидатстване.

Собствениците на горски територии, които желаят да ги предложат за закупуване от ДП, трябва да подадат заявление по образец – Приложение 1, до ДП или до териториалното поделение, в чиито обхват на дейност се намира поземленият имот.
Към заявлението се прилагат следните документи:
 1. документ за собственост – решение, издадено от общинската служба по земеделие по местонахождението на поземления имот с протокол за въвод във владение, нотариален акт, договор за продажба, договор за доброволна делба;
 2. актуална скица на имота от картата на възстановената собственост или от Кадастралната карта и кадастралния регистър с партида за имота;
 3. извадка от горскостопанския план или програма или лесоустройствения проект с таксационни описания за подотделите, включени в имота;
 4. удостоверение за наследници – когато имотът е възстановен на наследниците на починал собственик или при смърт на собственика на имота;
5. нотариално заверено пълномощно от собственик/собственици – когато заявлението се подава от несобственик;
Срокът за приемане на заявления от собственици на поземлени имоти в горски територии е не по-кратък от два месеца от датата на публикуване на съобщението т.е не по-кратък от 14 септември 2016 г.
Кандидатите трябва да откроят някои важни стъпки, при процедура за разглеждане на заявления за закупуване. 
Разглеждането, оценяването и класирането на постъпилите заявления се извършва от комисия, определена от директора на ДП. Работата на комисията протича на три етапа.
На първия етап комисията оценява всички надлежно попълнени заявления, с приложени документи към тях. Тук е важно да се открои това, че заявленията, които не отговарят на изискванията няма да бъдат разглеждани.
Поземлените имоти в горски територии, посочени в допуснатите от комисията заявления, се класират по следните критерии:
1. наличие на обща граница с горски територии – държавна собственост;
2. специални и защитни функции на горските територии, предложени за закупуване;
3. площ на имота.
Оценяването на първия етап на предложените за закупуване поземлени имоти в горски територии представлява сбор на точките, които получава имота, както следва:
1. имотът граничи с горски територии, държавна собственост – 30 т.
2. имотът не граничи с горски територии, държавна собственост – 0 т.
3. горските територии, попадащи в имота, имат защитни или специални функции – 10 т.
4. горските територии, попадащи в имота, нямат защитни или специални функции – 0 т.
5. площта на имота е до 0,1 ха – 0 т.
6. площта на имота е над 0,1 ха до 2 ха – 15 т.
7. площта на имота е над 2 ха до 5 ха – 12 т.
След оценката на първия етап на поземлените имоти в горските територии, посочени в допуснатите заявления, комисията ги класира в низходящ ред съобразно сбора на получените точки. За всеки класиран поземлен имот в горска територия се посочва и предложената от заявителя продажна цена, както и площта на имота с точност, съобразно представените документи.
След като класирането е ясно, се класира на интернет страницата на ДП в 3-дневен срок от съставянето му, като при публикуването на класирането се посочва само информацията, идентифицираща имотите, без личните данни на заявителите  и предложените от тях цени.
На втория етап класирането на поземлените имоти в горски територии се извършва по критерия икономически най-изгодно ценово предложение.
–  Комисията сравнява предложената от заявителя цена, изчислена за 1 дка,  и цената от оценката на независимия оценител, изчислена за 1 дка.
– Класирането на поземлените имоти в горски територии се извършва според разликата в единичните цени на декар – предложената от заявителя цена спрямо оценката на независимия оценител. На първо място се класира предложението за продажба, при което имоти, чиято предложена продажна цена на 1 дка е по-висока от цената на 1 дка от оценката по чл. 16, не се класират.
За работата на комисията се изготвя протокол, който се публикува на интернет страницата на предприятието в еднодневен срок след съставянето му.
Заявителите на поземлените имоти в горски територии, класирани след втория етап, се уведомяват с писмо с обратна разписка и се поканват за сключване на договор за покупко-продажба.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE