МЗХ публикува Наредбата по мярка 6.3 Стартова помощ за малки стопанства

Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредбата за прилагане на мярка 6.3 Стартова помощ за малки земеделски стопанства по Програмата за развитие на селските райони.

 

Допустими за подпомагане кандидати и териториален обхват:

Подпомагат се проекти, представени от физически лица, еднолични търговци (ЕТ), ЕООД или ООД, регистрирани по Търговския закон, кооперации регистрирани по Закона за кооперациите. Кръгът на допустимите кандидати е определен въз основа на ПРСР 2014-2020 г. и анализите в процеса на нейната подготовка и опита от прилагане на мерките от ПРСР 2007-2013 г. По подмярката се подпомагат проекти, които се осъществяват на територията на Република България.
Условия за допустимост на кандидатите:

Като основни изисквания на които трябва да отговарят кандидатите са заложени следните условия: – да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.); – да са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година; – да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между 2 000 евро и 7 999 евро включително; – да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя; – да са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава; – да са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия

 

Финансови условия:

Помощта, която се предоставя по тази подмярка е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша. Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана.

 

Приоритет по мярката се предоставя за земеделски стопани, които:

1. към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат животни;
2. отглеждат култури в сектор „Плодове и зеленчуци“, и/или сектор „Етерично- маслени култури“;
3. притежават стопанства, преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ L 189/1 от 20 юли 2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007);
4. притежават земеделско стопанство, разположено изцяло в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г.). Критериите за подбор са заложени в ПРСР 2014-2020 г. Тяхната формулировка и тежест бяха предложени за съгласуване и одобрение на провелото се на 11.03.2016 г. четвърто редовно заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. В изпълнение на разпоредбата на чл. 49 от Регламент 1305/2013 критериите за подбор на проекти са гласувани и одобрени от Комитета за наблюдение.
Разпоредбите на проекта на наредба се основават на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР и на разпоредбите на правото на ЕС. В проекта на наредба са включени и разпоредби, гарантиращи предоставяне на финансова помощ за обосновани разходи, и минимизиращи риска от създаване на изкуствени условия за заобикаляне на правилата.

 

Проект на Наредба за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., публикувано на 14.05.2016 г.

 

Източник: fermer.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE