МЗХГ ще предоставя данни от кадастъра по електронен път и без договори с регистрираните геодезисти

За да се облекчи административната тежест върху бизнеса, от тази година министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) предлага промени в Наредба 49 за поддържане на картата на възстановената собственост. Целта е регистрираните геодезистки фирми и лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра и картографията, да бъдат улеснени в работата си със земеделските служби, като подават необходимите документи по електронен път, се посочва в мотивите на наредбата.

Досега тези фирми получаваха данните от кадастралните карти само след сключен договор с агроведомството. С новите промени договорите отпадат и вместо тях фирмите и лицата ще подават единствено заявления, с които ще гарантират, че няма да разпространяват предоставените им цифрови данни от картата на възстановената собственост (КВС в ZEM формат) под каквато и да било форма, че няма да ги продават, дават под наем или на лизинг или файлов формат на други физически и/или юридически лица. „Ще ползвам материалите и данните само за реализиране на посочения в заявлението проект“, се посочва в наредбата.

В тази връзка ще отпадат изискуемите за сключването на досегашните договори документи, които служебно могат да се проверяват в публични регистри. С предложените изменения се създава възможност информацията да се предоставя по електронна поща, за да не се налага потребителя на услугата да посещава МЗХГ няколкократно, се посочва в мотивите към наредбата.

Само да припомним, че по закон правоспособното лице по геодезия, картография или кадастър задължително е със завършено висше образование по геодезия с образователно-квалификационна степен магистър-инженер или призната професионална квалификация по геодезия по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации. Ако е гражданин на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна като освен български гражданин, той може да бъде и експерт от държава-членка на ЕС, от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.

Задължително трябва да има най-малко двугодишен стаж в областта на кадастъра, съответно в областта на геодезията или картографията, да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако е реабилитиран.

Правоспособните фирми пък трябва да са регистрирани по реда на Търговския закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, като тази фирма трябва да е с предмет на дейност създаване на кадастър, съответно извършване на дейности по геодезия или картография, и в постоянния му специализиран състав има лице или лица, правоспособни да извършват дейности по геодезия, картография и кадастър.

Всички тези фирми трябва служебно да бъдат установени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър в случаите, в които физическото лице е български гражданин.

Какво включва заявлението, което тези фирми ще подават в агроминистерството, за да имат достъп до исканата цифрова информация. Трябва да имат уникален идентификационен номер на администратора на лични данни, в случаите, когато се иска предоставяне на лични данни, да попълнят декларация по образец за неразпространение на получените данни и да имат запомнящо устройство или оптичен носител.

Данните се предоставят записани на устройство или по електронна поща в срок до 5 работни дни от представяне на документ за платена такса, съгласно Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост, приета с Постановление № 286 на Министерския съвет от 1997 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 1997 г.), при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE