Куп мерки от 2017 г. са прехвърлени в индикативния график за догодина

Министерството на земеделието е публикувало индикативния график за прием на проекти по селската програма през 2018 г., който показва сериозни промени и отлагане на срокове от тази за следващата година. Най-голямата изненада е изместването на приема по подмярка 16.1.„Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ)“ от края на 2017 г. за май месец 2018-а. Промяната все още не е съобщена в Европейската комисия, тъй като на семинар в Брюксел, проведен на 5 октомври, евроексперти съобщиха, че българските оперативни групи щели да бъдат одобрени още в края на тази година.

Според новия график приемът ще продължи от май до юли 2018 г. Подкрепата се предоставя за създаване и функциониране на оперативни групи за постигане на целите на ЕПИ. Общият размер на планираната помощ по процедура ще бъде до левовата равностойност на 150 000 евро за първа фаза от създаването на оперативните групи и до левовата равностойност на 9 850 000 евро за втората фаза с одобряването на проектите.

Максималният размер на субсидиране за една оперативна група за един проект е левовата равностойност на 1 млн. евро.

От април до юни ще върви приемът по една от най-очакваните подмерки – на 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Планираният бюджет е в размер на 100 млн. евро, а субсидията за един проект варира в границите от 10 хил. до 200 хил. евро.

Допустими кандидати по тази подмярка са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци, или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Освен за развитието на селски туризъм по тази мярка ще се подпомагат и проекти за производство или продажба на продукти, които не са хранителни стоки, за различни услуги в селата, а също и за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление. Подпомагат се и проекти за развитие на занаятите и други неземеделски дейности.

Отсрочка има и за проектите за широколентов интернет. Вместо през 2017 г. приемът се прехвърля за месеците от март до юни 2018 г. Бюджетът за широколентовия интернет е 30 млн. евро, но наредбите все още не са готови, така че не е ясно в какви граници ще бъдат субсидиите за един проект.

Ще се одобряват проекти за изграждане на пасивна широколентова инфраструктура за достъп от ново поколение (напр. строителни дейности като канали, както и оптични кабели, стълбове, помещения). Ще се покрива покупката и инсталирането на агрегиращо активно оборудване (напр. предаватели, рутери и комутатори, сървъри за контрол и управление).

Ще се подкрепят и нематериални инвестиции като придобиване или развитие на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки. Общи разходи, свързани с изброените по-горе – например такси, хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост на проекта.

От септември до декември е планиран приемът на проекти по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. Тук кандидатстват общини или национални центрове. Бюджетът по тази мярка е 10 млн. евро, като субсидиите покриват изцяло разходите. Стойността за един одобрен проект ще бъде левовата равностойност на 50 хил. евро. Средствата се отпускат за изграждане на туристически и информационни центрове, за възстановяване на инфраструктурата, за обозначителни табели и др.

От март до май следващата година ще върви приемът на проекти по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“. Заделеният бюджет е в размер на 15 млн. евро, като максималната стойност на един проект не може да надхвърля 400 хил. евро.

По тази мярка кандидатстват местните поделения на вероизповеданията, които ползват помощта за дейности, свързани с възстановяване, реставрация, ремонт или реконструкция на църкви, манастири и други сгради с религиозно значение. Размерът на безвъзмездната помощ марира от 75% до 100% от стойността на проекта.

През февруари следващата година ще се проведе приемът по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“, като ще се извършва подбор на проектните предложения. Бюджетът е 6,5 милиона евро.

Размерът на подпомагането за един проект е различен в зависимост от това дали става въпрос за подготвителна помощ – до 10 хил. евро, за вътрешно териториално сътрудничество – до 20 хил. евро или за изпълнение на проекти за сътрудничество – до 50 хил. евро или транснационално сътрудничество – до 100 хил. евро.

През юли 2018 г. пък ще бъде открит приемът по подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“. Бюджетът е в размер на 8 млн. евро и е насочен към организиране и провеждане на курсове за обучение и семинари в областта на селското и горско стопанство.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE