Кабинетът прие нови такси за добив на гъби, плодове, дървесина и паша в защитени територии

Правителството прие нова тарифа на таксите, заплащани за разрешените за ползване гъби, плодове, дървесина и паша в защитени територии – изключителна държавна собственост.

През последните 15 години стойностите на аналогичния добив извън защитените територии нараснаха значително, което доведе до увеличаване на антропогенния натиск върху териториите, предмет на защита. С новата тарифа се актуализират цените на добива и се защитават интересите на държавата спрямо актуалните пазарни цени на природните ресурси, като се компенсират административните и материалните разходи, направени за съхраняването и възпроизводството на ресурсите.

Таксите са:

I. Диворастящи плодове (с изключение на такива от лечебните растения – предмет на Закона за лечебните растения)

1. Хвойна синя – 0,20 лв/кг

2. Шипка – 0,10 лв/кг

3. Орех, обикновен кестен – 0,20 лв/кг

4. Други –  0,05 лв/кг

II Гъби в сурово състояние

1. Манатарка – 0,40 лв/кг

2. Пачи крак – 0,30 лв/кг

3. Сиво-жълт пачи крак –  0,15 лв/кг

4. Рижийка, челядинка – 0,10 лв/кг

5. Масловка – 0,05 лв/кг

6. Смръчкула – 0,50 лв/кг

7. Други – 0,10 лв/кг

III. Паша в ливадите и пасищата за една година и добив на сено

1. Едър рогат добитък, коне, катъри, магарета, мулета и овце над 10 животински

единици на един регистриран земеделски производител – 10.00 лв./дка

2 Едър рогат добитък, коне, катъри, магарета, мулета и овце до 10 животински единици на един собственик – 3.00 лв/дка

3. Добив на сено – 1,50 лв/дка

IV. Дървесина

1. Иглолистни обли дървени материали:

1.1. Едър:

– Iа клас на сортимента – 75,00 лв. куб. м

– I клас на сортимента –  50,00 лв. куб. м

– II клас на сортимента –  40,00 лв. куб. м

1.2. Среден:

– III клас на сортимента –  25,00 лв. куб. м

– IV и V клас на сортимента –  15,00 лв. куб. м

1.3. Дребен –  12,00 лв. куб. м

2. Широколистни обли дървени материали от бук, дъб, габър и други твърди

широколистни:

2.1. Едър:

– Iа клас на сортимента – 75,00 лв. куб. м

– I клас на сортимента – 50,00 лв. куб. м

– II клас на сортимента – 40,00 лв. куб. м

2.2. Среден:

– III клас на сортимента – 20,00 лв. куб. м

– IV и V клас на сортимента – 12,00 лв. куб. м

2.3. Дребен – 10,00 лв. куб. м

3. Широколистни обли дървени материали от цер, акация, липа, бреза и други меки широколистни:

3.1. Едър:

– Iа клас на сортимента –  40,00 лв. куб. м

– I клас на сортимента –  35,00 лв. куб. м

– II клас на сортимента – 30,00 лв. куб. м

3.2. Среден:

– III клас на сортимента –  20,00 лв. куб. м

– IV и V клас на сортимента – 12,00 лв. куб. м

3.3. Дребен – 10,00 лв. куб. м

4. Широколистни обли дървени материали от орех, явор, ясен, бряст и горскоплодни:

4.1. Едър:

– Iа клас на сортимента – 130,00 лв. куб. м

– I клас на сортимента – 80,00 лв. куб. м

– II клас на сортимента –  60,00 лв. куб. м

4.2. Среден:

– III клас на сортимента – 20,00 лв. куб. м

– IV и V клас на сортимента – 12,00 лв. куб. м

4.3. Дребен – 10,00 лв. куб. м

5. Дърва за горене и вършина

5.1. Дърва от иглолистни и меки широколистни дървесни видове пр. – 4,00 лв. куб. м

5.2. Дърва от твърди широколистни дървесни видове – 10,00 лв. куб. м

5.3. Вършина пр. -1,00 лв. куб. м

V Други продукти

1. Шишарки –  0.20 лв/кг

Чл. 2. За облите дървени материали от бяла мура се заплащат таксите по чл. 1 , увеличени с 50 на сто.

Чл. 3. Таксите се заплащат преди издаване на разрешителното за ползване.

Чл. 4. Таксите постъпват в Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерство на околната среда и водите.

 

 

Източник: http://sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE