Инвестициите в малките стопанства по подмярка 4.1.2. също се отлагат за 2017 г.

Два приема от новата селска програма, които бизнесът очакваше да се проведат през тази есен, се отлагат за 2017 г. поради административната натовареност при обработката на досегашните проекти. Промяната беше направена с индикативния график за 2016 г., като освен проектите за преработвателните предприятия по подмярка 4,2 няма да се приемат и инвестиционните проекти по подмярка 4.1.2. за „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, съобщиха експерти.

Модернизирането на физическите активи на малките земеделски стопанствата е от съществено значение за подобряване на икономическата им резултати, тъй като улеснява въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция, намаляване на производствените разходи и разнообразяването на дейностите в стопанството, включително към неземеделските сектори, както и прехода от конвенционално към биологично земеделско производство. То е важно за пълно спазване на стандартите, особено на онези свързани с ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената и безопасните условия на труд.

Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 40% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за големи предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за интегриран проект за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции представени от 6 до 10 производители за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 4 000 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции представени от над 10 производители и/или групи/организации на производители за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 5 000 000 евро.

На този етап колективните инвестиции са отложени във времето и не е ясно дали ще се прилагат и оп останалите мерки.

Целта на тематичната програма в частта 4.1.2 е да бъдат подпомагани материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството. Могат да бъдат подкрепяни следните видове дейности:

– Инвестиции за модернизация или увеличаване на физическия капитал, така че да се свият преките разходи за производство и да се повиши производителността на труда.

– Инвестиции за подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията (като оборудване за оборудване за почистване, сортиране, пакетиране на продукцията и сгради за специализирано съхранение и обработка, осигуряване на вентилация, изолация и охлаждане);

– Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия.

– Инвестиции в съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;

–  Инвестиции за реконструкция и строителство на сгради за отглеждане на добитък;

– Инвестиции за намаляване на потреблението на енергия;

– Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;

– Инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;

– Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на  ЕС, приложими за съответните стопанства.

Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да съдържа описание на дейностите и инвестициите, които ще се извършват през периода на подпомагане. Той трябва да показва по какъв начин прилагането на проекта ще доведе до подобряване цялостната дейност на земеделското стопанство.

Те трябва да докажат и, че през предходната година 33% от доходите им са дошли от селскостопанска дейност.

По тази подмярка се приемат проекти на стопанства със стандартен производствен обем до 8 хил. евро.

Допустимите  разходи за изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;  за покупка на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг.

Подпомагат се още общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, различни от тези предоставяни по мярката по чл.15;

Допустими са и покупката на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Приоритет ще се дава на стопанства от секторите животновъдство, плодове и зеленчуци, биологично производство и стопанства разположени в планински и необлагодетелствани райони.

Финансовата помощ е в размер на 60%  от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 процентни пункта, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80% в следните случаи:

• За проекти представени от млади селскостопански производители – 10 %;

• За колективни инвестиции и интегрирани проекти, които включват подпомагане в рамките на повече от една мярка – 10 %;

• За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения съгласно член 33  – 10 %;

• За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност – 10 %;

• За проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по член 29 и член 30 – 15 %.

• Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени – 10 %.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE