Животновъди могат да кандидатстват за извънредна помощ от 11 октомври

Освен de minimis, животновъди ще получат и извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други животновъдни сектори. На 11 октомври следва да бъдат публично оповестени допустимите за подпомагане бенефициенти по схемите. Срокът за подаване на заявленията в отдел „ПСМП” към областните дирекции на Държавен фонд ”Земеделие” ще бъде от 11 октомври 2016 г. до 21 октомври 2016 г.
Ето и видовете схеми за подпомагане на дребномащабни стопанства:
1.1. За крави и биволици – 2 105 300 лв.
1.2. За овце-майки и кози-майки – 294 800 лв.
Схема за подпомагане на екологични и щадящи климата методи за производство:
2.1. За крави и биволици – 4 247 300 лв.
2.2. За овце-майки и кози-майки – 1 038 300 лв.
Размерите на помощта на една млечна крава или биволица и за една овца-майка и коза-майка се определя от ДФ ”Земеделие” след обобщаване на информацията от подадените заявления, след което се уведомява Министерството на земеделието и храните.
Схема за прилагане на екстензивни методи за производство:
3.1. За крави и биволици – 2 938 800 лв.
3.2. За овце-майки и кози-майки – 719 300 лв.
Ясни са и индикативните ставки. Сумите ще се разпределят на глава животно, като:

– За крави и биволици, подпомагането ще бъде по 29 лв. на животно.
– За овце-майки и кози-майки, подпомагането ще бъде в размер на 2 лв. на животно
Необходими документи за кандидатстване са:
а) заявление за подпомагане по образец;
б) декларация за предоставяне на лични данни за администриране от Държавен фонд „Земеделие“;
в) информация по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни;
г) декларация за запознаване с понятията „нередност“ и „измама“.
Подпомагането по схемата се предоставя за не повече от 200 крави и биволици и не повече от 500 овце-майки и кози-майки в едно стопанство. Размерът на подпомагането по схемата се определя въз основа на броя на допустимите за подпомагане по схемите в крави, биволици, овце-майки и кози-майки. Земеделските стопани, които имат право на подпомагане, и броят на кравите биволиците, овцете-майки и козите-майки, които подлежат на подпомагане, се определят въз основа на данните в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) за кампания 2016 г. 
Ето и специфичните изисквания за кандидатстване:
По схемите могат да кандидатстват всички земеделски стопани,– физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които през 2016 г.:
– са отглеждали и заявили за подпомагане над 20 крави и/или биволици които отговарят на изискванията и са допустими за подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за 2 млечни крави по чл. 19 и/или по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници по чл.20 и/или по схемата за обвързано подпомагане за крави под селекционен контрол по чл. 21 и/или по схемата за обвързано подпомагане за биволи по чл. 24 от Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (ДВ, бр. 16 от 2015 г.) и/или 3.1.2.
– са отглеждали и заявили за подпомагане 50 и повече овце-майки и/или кози-майки, които отговарят на изискванията и са допустими за подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол по чл.23 и/или по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки обвързана с производството по чл. 39 от Наредба № 3 от 2015 г. и
– не са заявили за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ постоянно затревени площи или са заявили такива площи в размер не повече от 10 дка на една заявена за подпомагане животинска единица.
Земеделските стопани се подпомагат по схемата, когато поне един от животновъдните обекти в стопанството им, в който се отглеждат крави, биволи, овце и/или кози, е регистриран в населено място, чието землище попада в община включена в настояща или бивша нитратно уязвима зона, определена със заповед на министъра на околната среда и водите или когато притежават работещи биогаз инсталации с преработка на биомаса от животновъдни обекти по смисъла на чл. 24, т. 3 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
Срокът за изплащане на помощта от ДФ”Земеделие” е до 4 ноември 2016 г. 

Заповед № РД 09-754 за извънредна помощ

Източник: fermer.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE