Ето и документите, които няма да се изискват от чиновниците да ги представяте на хартиен носител

До 31 декември 2017 г. всички администрации са длъжни да премахнат изискването за предоставяне на хартиен носител от гражданите и бизнеса на основни удостоверителни документи, реши правителството, като прие доклад за изпълнение на мерките за намаляване на административната тежест.нам

С това решение отпада представянето на следните документи.

• Удостоверение за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, издавано от Агенция по вписванията;

• Удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо/юридическо лице в Имотния регистър;

• Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър;

• Удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи, издавано от Агенция „Митници“;

• Удостоверение за семейно положение, издавано от общинска администрация;

• Удостоверение за съпруг/а, деца, издавано от общинска администрация;

• Удостоверение за брак, издавано от общинска администрация;

• Удостоверение за наличието или липсата на задължения, издавано от Национална агенция за приходите.

• Удостоверение обр. УП-7 за размер и вид на пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;

• Удостоверение обр. УП-8 за доход от пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;

• Удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина, издавано от Националния център за информация и документация.

За осем удостоверителни документи не съществуват пречки да отпаднат на хартиен носител след съответните нормативни промени. За други три удостоверения, изисквани от администрациите, все още съществуват пречки за премахването им на хартия, сочи докладът, подготвен от експерти на Държавната агенция „Електронно управление“, съвместно с командировани служители от други министерства и ведомства.

За премахването на хартия на удостоверението за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, издавано от Агенция по вписванията, е необходимо да се осигури връзка между средата за междурегистров обмен и актуалната база данни на регистър БУЛСТАТ.

По отношение на удостоверения за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо или на юридическо лице в Имотния регистър, издавани от Агенция по вписванията, вписванията, отбелязванията и заличаванията след датата на внедряване на информационна система в съответната служба по вписванията, ще бъдат проверявани изцяло служебно чрез средата за междурегистров обмен, като отпадне хартиеното удостоверение.

За всички останали вписвания, отбелязвания и заличавания преди датата на внедряване на системата в съответната служба по вписванията, министърът на правосъдието следва да извърши детайлен анализ на информацията в системата на Имотен регистър и на информацията, налична само на хартиен носител в 113-те служби по вписванията. Министърът също така следва да изготви план за действие за дигитализиране и въвеждане на всички нотариални актове и документи в имотните партиди.

Ще отпадне издаването на хартиен носител на удостоверение за сключен граждански брак за лицата, родени след 1 януари 1984 г., като досегашната удостоверителна услуга на хартия бъде осъществявана като вътрешна електронна административна услуга чрез средата за междурегистров обмен. За премахването на удостоверението на хартиен носител за родените преди 1984 г. е необходимо всички общински администрации да актуализират данните в Националната база данни „Население“ за сключените на територията на съответната община граждански бракове, се посочва в доклада.

Източник: sinor.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE