До 31 март юридическите лица с нестопанска цел подат годишните си отчети пред НАП

До 31 март 2017 година юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) трябва да представят отчетите си за 2016 г., които са важни за статистиката Националния статистически институт (НСИ). Обикновено организациите на земеделските производители се регистрират като юридически лица с нестопанска цел. Ако подавате тези декларации по електронен път, това става чрез Информационната система „Бизнес статистика“ (необходим е квалифициран електронен подпис). Подаването на Годишния отчет за дейността онлайн следва да е приключило преди подаване на годишната данъчна декларация в Националната агенция за приходите (НАП).

Ако ги представяте на хартиен носител и ако през 2016 г. юридическото лице е извършвало стопанска дейност, тогава попълненият хартиен формуляр на годишния отчет се подава в съответната териториална структура на Националната агенция за приходите (НАП), по пощата с обратна разписка до НАП или в пощенската станция заедно с годишната данъчна декларация (ГДД), които получават един и същ уникален входящ номер.

Ако през 2016 г. ЮЛНЦ не е извършвало стопанска дейност, тогава попълненият хартиен формуляр на отчета се подава само в съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра на НСИ.

Всяко лице, което през 2016 г. НЕ е извършвало никаква дейност и НЕ е отчело приходи и разходи съгласно счетоводното законодателство, задължително подава ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ в срок до 02 май 2017 г.

Тази декларация за неактивност се подават по електронен път чрез Информационната система „Бизнес статистика“ на НСИ (необходим е квалифициран електронен подпис), чрез имейл до съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра или с хартиен формуляр, който се депозира в съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра.

ЮЛНЦ, регистрирани през 2016 г., задължително подават годишен отчет за дейността или декларация за неактивност и за годината на регистрацията си, като периодът, за който се отнася отчетът, е от деня на регистрацията до края на календарната година – 31 декември 2016 г.

ЮЛНЦ, коита работят в обществена или в частна полза и които са осъществявали стопанска дейност или са получавали приходи от наем на движимо или недвижимо имущество, както и ако са извършвали социални разходи през 2016 г., са длъжни да подадат пред НАП ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (ГДД) в срок до 31 март 2017 г.

Ако в устава/устройствения акт на ЮЛНЦ е предвиден предмет на стопанска дейност, но през 2016 г. организацията не е осъществявала икономическа дейност, тя следва да попълни специална ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 92 от ЗКПО (ОБРАЗЕЦ 1010а – за лицата, НЕизвършвали дейност през 2016 г.). В нея декларират, че за предходната година не са имали стопанска дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно Закона за счетоводството. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността.

ЮЛНЦ, които по принцип не извършват стопанска дейност, не са данъчно задължени лица по ЗКПО и не подават годишна данъчна декларация.

ГДД се подава  от упълномощен представител на ЮЛНЦ:

– по електронен път чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) или

– на място в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите  по регистрация, или

– чрез лицензиран пощенски оператор

Повече информация може да намерите на сайта на НАП, на телефон: 0700 18 700, както и в Системата „Въпроси и отговори“

Санкцията за ЮЛНЦ, неподало в срок годишен отчет за дейността си през 2016 г. в НСИ, е в размер от 200 до 2 000 лв., а при повторно нарушение – от 2 000 до 6 000 лв. съгласно Закона за статистиката.

За неподаване в срок на годишна данъчна декларация в НАП съгласно ЗКПО се налага санкция на ЮЛНЦ в размер от 500 лв. до 3 000 лв. При повторно нарушение санкцията може да нарасне от 1 000 лв. до 6 000 лв. ЮЛНЦ, подало ГДД без да е приложило Годишен отчет за дейността, се наказва със санкция от 500 лв. до 2 000 лв.

Отчетност пред Централния регистър на ЮЛНЦ за обществено полезна дейност при Министерството на правосъдието

Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена ползва или клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, вписани в Централния регистър на ЮЛНЦ за обществено полезна дейност, са длъжни да представят информация за дейността си през 2016 г. пред Централния регистър в срок до 30 юни 2017 г.

В Централния регистър се представят за вписване следните документи:

– Заявление за представяне на документи по чл. 46, ал. 2, т. 6 от ЗЮЛНЦ (по образец) на хартиен носител и на CD;

– Копия от съдебни решения за вписване на промени през 2016 г.;

– Актуален Устав/Устройствен акт(ако е бил изменян през 2016 г.);

– Актуален списък на лицата от състава на управителните органи;

– Годишен доклад за дейността по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ;

– Годишен финансов отчет, включително заверен, ако подлежи на независим финансов одит;

– Декларация за дължимите данъци, такси, мита и други публични вземания по чл. 45, ал. 2. т. 4 и чл. 46, ал. 2, т. 6 от ЗЮЛНЦ;

– Информация за дейността по чл. 38 от ЗЮЛНЦ;

Как се обявява информацията за дейността на ЮЛНЦ в ОП през 2016 г. в ЦР?

– по електронен път (без квалифициран електронен подпис) – чрез Портала за електронни административни услуги за ЮЛНЦ в ОП

– на хартиен носител – по пощата или на място на адрес: Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска“ № 1, п.код. 1040.

Отчетност на ЮЛНЦ в частна полза

Съгласно Закона за счетоводството ЮЛНЦ в частна полза са длъжни да публикуват годишния си финансов отчет и годишния доклад за дейността през 2016 г. в икономическо издание или в интернет в срок до 30 юни 2017 г. Когато отчетите и докладите се публикуват в интернет, до тях трябва да бъде осигурен свободен безплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им.

На ЮЛНЦ, които не са публикували в срок финансов отчет и годишен доклад за дейността съгласно изискванията на Закона за счетоводството, може да бъде наложена санкция в размер от 500 до 3 000 лв. При повторно нарушение, санкцията е двойна.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE