До 10 млн. евро стига помощта за една община по новата селска програма

През новия програмен период всяка селска община, която иска да оправи дупките по улици и пътища, да прокара ВиК мрежи или да модернизира училища, читалища или други обществени сгради, може да разчита на 10 млн. евро (или 20 млн. лева) субсидии по селската програма, като максималният размер на един проект не може да надхвърля 3 млн. евро (или 6 млн. лв.). Това гласи наредбата за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, която предстои да бъде обнародвана в „Държавен вестник”.

Приемът на общинските проекти ще става от 2 септември до 3 октомври, гласи заповедта на министъра на земеделието Десислава Танева. Бюджетът е в размер на 381 млн. евро, от които най-много 150 млн. евро са за пътища. 50 млн. евро са за уличната инфраструктура, 85 млн. евро – за водопровод и канализация и др.

Според инструкциите има максимални тавани от 3 млн. евро при за строителство, реконструкция или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръжения, за ремонти на водоснабдителни системи и съоръжения.

До 2 млн. евро са максимално допустимите средства за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване или обзавеждане на социалната инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства.

До 400 хил. евро са допустимите разходи за обновяване на градинки, паркове или други обществени места.

За всеки проект се допуска авансово и междинно плащане преди окончателното.

Авансовото е в размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ, но не може да бъде под 10 на сто от тази стойност.

Когато ползватели на помощта са общини, авансово плащане се изплаща след представяне на:

1. безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на РА в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг, или

2. запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на РА в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане, и решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед, или

3. договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора РА да отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника – ползвател на помощта, в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане.

Когато ползватели на помощта са читалища, авансово плащане се изплаща след предоставяне на банкова гаранция или договор за поръчителство или запис на заповед.

Поръчителят трябва да отговаря на следните условия:

1. да е юридическо лице – търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон, и да е вписан в търговския регистър;

2. да е регистриран и да извършва търговска дейност най-малко три години преди датата на подаване на заявката за авансово плащане;

3. да няма изискуеми задължения към РА;

4. да няма изискуеми публични задължения към държавата;

5. да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;

6. да не е в производство по ликвидация;

7. 25 на сто от размера на собствения му капитал, отразен във финансовите отчети, публикувани в търговския регистър, от последните две приключили финансови години и последното приключило тримесечие преди подаване на заявката за авансово плащане да е равен или по-голям от 100 на сто от стойността на искания аванс;

8. 20 на сто от размера на приходите му от продажби, отразени във финансовите отчети, публикувани в търговския регистър, за последните две приключени финансови години да е по-голям или равен на 100 на сто от стойността на искания аванс.

Когато едно лице е поръчител на повече от един ползвател по ПРСР 2014 – 2020 г., поръчителят трябва да отговаря на условията по ал. 8 и 9 за всеки договор за поръчителство, като общият размер на обезпечените вземания за авансови плащания по сключените между съответния поръчител и РА договори за поръчителство не може да надхвърля 1 500 000 лв.

Разплащателната агенция не сключва договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението по ал. 5 и ал. 6, т. 3.

Сроковете за валидност на банковата гаранция, на задължението по договора за поръчителство или за представяне на плащания при запис на заповед трябва да покрива срока на договора за предоставяне на финансовата помощ, удължен с шест месеца.

Общинските проекти се подпомагат само ако дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община, удостоверено с решение на общинския съвет. Второто условие е общината да има одобрена стратегия за Водено от общностите местно развитие дейностите, включени в проектите, с които ще се кандидатства по тази наредба. Те трябва да са съгласувани с одобрената стратегия, за което се представя декларация от председателя на колективния управителен орган на местната инициативна група и/или местна инициативна рибарска група.

При проекти за дейности по социалния патронаж в общините се допуска покупка на транспортни средства, ако разходите по него не надхвърлят левовата равностойност на 15 000 евро.

Подпомагат се и проекти, свързани с инвестиции за подобряването на енергийната ефективност и отговарят на общинската програма за енергийна ефективност на съответната община;

Не се подпомагат проекти, които са били физически започнати и/или извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, независимо дали всички свързани плащания не са извършени.

Не се подпомагат и общински проекти върху терени, които подлежат на рекултивация по Закона за опазване на земеделските земи.

Изключват се и проекти, които не съдържат анализ за социално-икономическите ползи за развитието на селския район от инвестицията, които не съдържат анализ за устойчивостта на инвестицията, които не съдържат анализ „разходи – ползи“ (финансов анализ) с изключение на случаите за проекти, по които размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро.

Субсидия по тази мярка не се предоставя за:

1. покупка или наем на земя и сгради;

2. покупка на оборудване, обзавеждане и транспортни средства втора употреба;

3. данък върху добавена стойност (ДДС) с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;

4. лизинг с изключение на финансов лизинг и спазване на изискването по чл. 29, ал. 6;

5. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка, текущ ремонт;

6. банкови и административни такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви, застраховки;

7. обезщетения за отчуждаване на имоти;

8. принос в натура;

9. закупуване на нови транспортни средства и оборудване, включително компютърен софтуер, над пазарната им стойност;

10. едногодишни растения;

11. плащания в брой;

12. лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор в случаите на финансов лизинг;

13. инвестиции, за които РА или друг компетентен орган установи изкуствено създадени условия за получаване на помощта с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;

14. инвестиции, които представляват обикновена подмяна;

15. инвестиции, за които се установи, че ще имат отрицателно въздействие върху околната среда;

16. неустойки за неизпълнение по договорите с избраните доставчици/изпълнители;

17. натрупани лихви върху изплатени авансови плащания;

18. инвестиции в частта им, която надвишава референтните разходи.

В списъка на общините от селските райони, които подлежат на подпомагане, са в Благоевградско –   Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда..

В Бургасско – Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево.

Във Варненско общините са Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово.

Във Великотърновско – Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол.

Във Видинско – Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене.

Във Враченско – Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин.

В Габровско – Дряново, Севлиево, Трявна.

В Добричко – Балчик, Генерал Тошево, Добрич-селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла.

В Кърджали – Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене

Кюстендил   Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно.

В Ловешко – Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица.

В Монтанско –  Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово.

В Пазарджишко – Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница.

В Пернишко –  Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън.

В Плевенско – Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг.

В Пловдивско – Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря.

В Разградско – Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян.

В Русенско – Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово

В Силистренско – Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан.

В Сливенско – Котел, Нова Загора, Твърдица.

В Смолянско – Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе.

В София-област    – Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч.

В Старозагорско – Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан.

В Търговишко –       Антоново, Омуртаг, Опака, Попово.

В Хасковско – Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, В Свиленградско – Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли.

В Шуменско – Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино.

В Ямболско – Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа.

Особеното за ВиК проектите е, че те се одобряват са селища с до 2 хиляди жители. В наредбата подробно са описани и селата, които могат да кандидатстват за прокарване на водопровод или канализация.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE