Документите за кандидатстване по подмярка 4.2 са над 50

Приемът на проекти по подмярка подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ в ИСУН 2020 облекчава процеса по кандидатстване единствено от гледна точка на електронното подаване.

За сметка на това, документите, които се прикачат електронно са над 50, като се запазват тези от стария прием и се добавя електронния формуляр, който съдържа богата описателна част: информация за цели на проекта, обосновки, план за изпълнение, екип, бюджет, ангажимент към хоризонталните политики, и др.

Периодът за прием на проектни предложения е съобразен със сложността на проектите. Тъй като мярката е дългоочаквана и няколко пъти отлагана във времето, се предвижда огромен наплив на проектни предложения. Бюджетът за подмярката е 166 243 000 лв., което означава, че ако всички кандидатстват на максимума от 3 911 600 лв., финансирането ще стигне за около 42 проекта.

Максималният брой точки, който може да получи даден проект са 118, но предвид дългото отлагане на старта, се очаква да има голям брой добре подготвени кандидати.

За да бъдат прецизно подготвени проектните предложения, е оценена необходимостта от експертна дейност. В подмярката се предвижда финансиране, както за консултантски услуги за подготовка и управление на проекта (до 5 на 100 от инвестицията), така и изготвяне на технически и/или работен проект, включително за изготвяне на технологичен проект (до 2,25 на 100), за строителен надзор (до 1 на 100), за предпроектно проучване, енергийно обследване, оценка на въздействието на околната среда (до 1,5 на 100).

Относно документите:

Те са разделени на два типа –  за кандидатстване (определяне на административно съответствие) и за доказване на допълнителните точки (патенти, предварителни договори с доставчици, справки от НСИ за нает персонал, доклад за енергийно обследване, документи за износ към страни от ЕС и страни извън ЕС).

Бизнеспланът отново е в табличен и описателен вид, като старият вид на заявлението за кандидатстване е запазен под формата на „Основна информация за проектното предложение“.

За проектите, които включват строително-монтажни работи, се предвижда възможност за лично предаване в областна дирекция на ДФЗ по местоположение на инвестицията. Това облекчава прикачването на огромни по съдържание документи в ИСУН, но не спестява посещението на място на бенефициентите.

Ето и списъкът с документи:

1. Основната информация за проектното предложение,  във формат „pdf”,подписан и сканиран от кандидата, както и във формат  „xls“.
2. Таблица за допустими инвестиции във формат „pdf”,подписан и сканиран от кандидата, както и във формат  „xls“ (Приложение № 15).
3. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
4. Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на настоящите условия. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
5. Декларация по образец, посочен в приложение № 3 за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване с подпис/и, печат и сканирана във формат „pdf“ или „jpg“ (не се представя от признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти и юридически лица, които не са земеделски стопани). (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2.).
6. Справка-декларация за обработваната земя/отглежданите животни от членовете на групата/организацията на производители, с които участват в групата/организацията с подпис/и, печат и сканирана във формат „pdf“ или „jpg“ (Приложение № 16).Представя се за кандидати групи/организации на производители. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2)
7. Опис на животните, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от 4 месеца преди датата на подаване на проектното предложение, когато в изчисляването на стандартния производствен обем участват животни (не се представя от юридически лица, които не са земеделски стопани, а за признати групи/организации на производители се изискват на всички членове, в случай че преработват собствена суровина). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2)
8. Документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), която участва при изчисляването на минималния стандартен производствен обем (представя се в случай, че няма регистрирана обработваема земя в ИСАК за текущата към датата на кандидатстване стопанска година). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2).
9. Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ (Приложение № 4) с подпис/и, печат и сканирана във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2).
10. Декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката) с подпис/и, печат и сканирана във формат „pdf“ или „jpg“  Не се представя от кандидати, които са големи предприятия. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2) (Приложение № 17).
11. Бизнес план (по образец) с подпис/и, печат на всяка страница и сканиран във формат „pdf“ или „jpg“ и таблиците от бизнес плана в „xls” по образец.
12. Отчет за приходи и разходи за предходна финансова година. (Представя се, в случай че отчетът не е публикуван в Търговския регистър). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2).
13. Инвентарна книга към датата на подаване на проектното предложение с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2)
14. Предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цени на основните суровини (важи в случаите, когато не се предвижда преработка на собствена земеделска продукция) и/или декларация по образец (Приложение № 18) от кандидата с описани вид и количества на основните суровини (важи в случаите, когато се предвижда преработка на собствена земеделска продукция) като доказателство, че са осигурени най-малко 50 % от суровините за преработвателното предприятие съгласно производствената му програма за първата прогнозна година от бизнес плана след изплащане на финансовата помощ, от които най-малко 30 на сто от общата суровинна база, определена в производствената програма за първата прогнозна година след въвеждане в експлоатация на инвестициите, включени в проекта, трябва да е от собствена продукция и/или от регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. (представя се и в случаите, когато суровините се закупуват от кланични пунктове). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
15. Предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цени на готовата продукция като доказателство, че е осигурена реализацията на най-малко 50 % от продуктите на преработвателното предприятие съгласно производствената му програма за първата прогнозна година от бизнес плана след изплащане на финансовата помощ, като в случаите на производство на гранулиран фураж договорите следва да доказват осигурена реализация на 100 % от произведения гранулиран фураж съгласно предвижданията на производствената програма за целия период на изпълнение на бизнес плана. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
16. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за водите (представя в случаите, когато издаването на документа се изисква по ЗООС и/или по Закона за водите). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ (Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган само в случаите когато проектното предложение не включва строително-монтажни работи). (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2)
17. Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на инвестицията (представя се в случаите, когато проектът ще се изпълнява върху имот – собственост на кандидата). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
18. Учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро-, малки или средни предприятия и 8 години за кандидати големи предприятия считано от датата на подаване на проектното предложение, когато е учредено срочно право на строеж (важи в случай по т. 16 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
19. Документ за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро-, малки или средни предприятия и 8 години за кандидати големи предприятия считано от датата на подаване на проектното предложение (важи в случай по т. 17 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
20. Документ за ползване на сградата/помещението за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро-, малки или средни предприятия и 8 години за кандидати големи предприятия считано от датата на подаване на проектното предложение (важи в случай по т. 21 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
21. Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява (важи в случаите на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи, и когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
22. Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект (работни чертежи и детайли)“ в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (представя се в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ или на хартиен носител в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ по място на извършване на инвестицията не по-късно от датата на подаване на проектното предложение. Когато към датата на кандидатстване проектът не е одобрен следва да се представи инвестиционен проект, ведно с входящ номер на искане за издаване от съответния орган.
23. Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи). Представя се във формат „pdf“ и „xls”.
24. Разрешение за строеж (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.  (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2). Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган.
25. Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2). Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган.
26. Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ (важи в случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти или мобилни преработвателни съоръжения). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2, но представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган).При заявени точки по критерий 6.1 и 7, документът следва да бъде представен към датата на кандидатстване.
27. Технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изготвен и заверен от правоспособно лице. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
28. Лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2).
29. Анализ, удостоверяващ изпълнението на условията по т. 25-30 от Раздел 13.2„Условия за допустимост на дейностите“, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област (важи в случаите на инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2)
30. Предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цена на суровините (важи в случаите, когато не се предвижда използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработвателната дейност на кандидата) и/или декларация по образец от кандидата с описани вид и количества на суровините (важи в случаите, когато се предвижда използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработвателната дейност на кандидата) като доказателство, че са осигурени 100 на сто от необходимите суровини за производството на биоенергия за собствени нужди на преработвателното предприятие за целия период на изпълнение на бизнес плана (важи в случаите на проекти, включващи инвестиции по т. 3 от Раздел13.1 „Допустими дейности“). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
31. Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки – обект на инвестицията, включително с посочени марка, модел, цена в левове или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение (важи в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки. Представя се във формат „pdf“ или „xls”.
32. Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг).Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.
33. Една независима оферта, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС (важи в случаите по т. 12 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“  и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост). Представя се във формат „pdf“, „jpg”, „xls” или електронно подписана с квалифициран електронен подпис (КЕП).
34. Най-малко три съпоставими независими оферти, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС ведно с отправени от кандидата запитвания за оферти съгласно приложение № 10 (важи в случаите по т. 13 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“  и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, както и за нормативно регламентирани такси). Представя се във формат „pdf“, „jpg”, “xls” или електронно подписани с КЕП.
35. Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител (важи в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по чл. 5 и 6от Закона за обществените поръчки), а когато избраната оферта не е с най-ниска цена – и писмена обосновка за мотивите, обусловили избора (важи в случаите по т. 13 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“ ).Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.
36. Удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на проектното предложение (важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на земя, сгради и/или друга недвижима собственост). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2) Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган.
37. Документация за възложената обществена поръчка за изпълнение на дейностите по проекта (важи в случай, че проектът включва разходи по т. 15 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“, извършени преди подаване на проектното предложение от кандидат, който се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2)
38. Декларация за размера на получените държавни помощи независимо от тяхната форма и източник по образец съгласно приложение № 7 (важи за кандидати с проекти за преработка на продукти от приложение № І от Договора в продукти извън приложение № І от Договора или памук). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2)
Документи, доказващи съответствие с критериите за подбор на проекти:
1. Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел или внедряване на инвестиции, изпълнени по чл. 35 от Регламент 1305/2013, издадено в рамките на четири години преди датата на подаване на проектното предложение. (Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 2.2) Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.
2. Предварителни договори с описани количества и цени на биологични суровини като доказателство, че са осигурени най-малко 75 % от суровините за преработвателното предприятие съгласно производствената му програма от бизнес плана за срок минимум три години за МСП и минимум пет години за големи предприятия след изплащане на финансовата помощ – не се отнася за пазари на производители. Към договорите се прилага сертификат за биологично производство на суровината (Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 4). Документите се представят във формат „pdf“ или „jpg”.
3. Предварителни договори за реализация на над 75 % от обема на производствената програма на преработвателното предприятие като биологично производство за срок минимум три години за МСП и минимум пет години за големи предприятия след изплащане на финансовата помощ като доказателство, че кандидатът ще произвежда най-малко 75 % биологична продукция.Към договорите се прилага копие от сертификат/и от контролиращо лице,– за съществуващи предприятия, и не се отнася за пазари на производители (Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 4).Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.
4. Становище на Българска агенция по безопастност на храните, от което да е видно кои от предвидените инвестиции в проекта са насочени към постигане на стандартите на ЕС съгласно приложение № 8 (Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 3 – минимално изискване № 1). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. – хуманно отношение към животните.
5. Документ, издаден от производителя, удостоверяващ съответствието с изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB L 193, 21 юли 2014 г.). Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 3 – минимално изискване № 2. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.
6. Декларация за видовете и количества суровини(Приложение № 18). Декларацията се попълва в случаите, когато се предвижда преработка на собствена земеделска продукция и/или използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработвателната дейност на кандидата. Декларацията се представя от предприятието-кандидат и/или от членовете на групата/организацията на производители.В случаите на преработка на биологични суровини, декларацията се придружава със сертификат за биологично производство, в който фигурират изрично посочените за преработка суровини.
7. Доклад и Резюме за отразяване на резултатите от енергийно обследване на промишлената система съгласно НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания (Обн. ДВ. бр. 81 от 2016 г.) издадено от лица, които отговарят на изискванията на 59, ал. 1 от ЗЕЕ и са вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ. (Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 2.1). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”./                                                                              От Раздел 2. от оценката -Проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост
8.Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за предходната спрямо кандидатстването календарна година, заверена от кандидата и НСИ. (представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 6.3) или отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за последните три спрямо датата на кандидатстване години(2015, 2016 и 2017 г.), заверениот кандидата и НСИ (представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерииза подбор № 8.1, 8.2, 8.3 или 8.4). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. Кандидатите, които са признати групи/организации на производители представят този документ за всеки един от членовете.  От раздел 6. на оценката – Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост.
9. Удостоверение от Националния статистически институт за определяне на кода на основната и допълнителните икономически дейности на кандидата за всяка една от предходните три години спрямо кандидатстването календарни години(2015, 2016 и 2017 г.) на проектни предложения. Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерииза подбор № 8.3 или 8.4). Не се представя от кандидати, регистрирани по реда на наредба № 3/1999 г. или признати групи/организации на производители. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. От раздел т.8.3 от оценката – Проекти, представени от кандидати, прерабоотватели на земеделска продукция.
10. Първични счетоводни документи (фактури), доказващи съответствие с критерии за подбор № 9.1, 9.2, 9.3 или 9.4, придружени с декларация за износ на собствена произведена/преработена селскостопанска продукция съгласно Приложение № 19Представят се във формат „pdf“ или „jpg”. Кандидатите, които са признати групи/организации на производители представят тези документи за всеки един от членовете.
11. Месечни ИНТРАСТАТ декларации за вътрешно – общностни изпращания  на стоки, осъществени между Република България и страните-членки на Европейския съюз, доказваща съответствие с критерии за подбор № 9.1, 9.2, 9.3 или 9.4(представя се в случаите, когато размерът на изпращанията на произведена или преработена селскостопанска продукция за всяка от съответните години,  надхвърля годишните праговете за деклариране съгласно заповед на председателя на НСИ). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.Кандидатите, които са признати групи/организации на производители представят тези документи за всеки един от членовете (когато е приложимо).
12. Митническа декларация, доказваща съответствие с критерии за подбор № 9.1, 9.2, 9.3 или 9.4(представя се в случаите на износ на произведена или преработена селскостопанска продукция за трети страни). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.

 

В случай, че желаете да подготвите конкурентен проект, екипът на „Интелект Консулт Плюс-ЦМ“ ЕООД остава на Ваше разположение за въпроси и коментари.

  • Адрес: 1784 гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 411, вх. 2, ет. 1, ап. 3
  • Webmail: office@intellect-consult.com
  • Website: www.intellect-consult.com
  • Офис телефон: 02 441 47 46
  • Офис телефон: 0884 12 35 72
  • © 2018 Всички права запазени. Позоваването на Интелект Консулт Плюс ЦМ ЕООД е задължително!
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE