Днес приключва приемът на заявления по общинската мярка 7.2 на ПРСР 2014-2020

Приемът на заявления по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. приключва днес. До 3 октомври 2016 г. се приемат документи в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“.
Общият бюджет за този прием по подмярка 7.2 е в размер на левовата равностойност на 341 млн. евро.
Финансова помощ по подмярката в размер на 150 млн. евро е осигурена за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища и съоръжения. В този бюджет са предвидени 50 млн. евро за ремонт на нови и съществуващи улици и прилежащите им съоръжения, както и 85 млн. евро – за изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места с под 2 000 еквивалент жители, попадащи в селските райони.
В бюджета по подмярка 7.2 се предвижда кандидатите да получат финансова помощ от общо 40 млн. евро за общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони. 10 млн. евро е финансирането на изграждане, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот в населените мяста в селските райони. За изграждане и реновиране на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, финансовата помощ е 6 млн. евро.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE