Днес е крайният срок за сключване на споразумения (график)

Днес е крайният срок, в който собствениците на земеделски имоти и ползвателите по договори трябва да подадат декларация и заявления от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за начина на ползване на имотите.
Подаването на документи става в общинската служба по местонахождение на имотите, като до 15 август ще могат да се правят промени в предварителните регистри.
Всеки собственик лично или чрез пълномощно трябва да подаде декларация по образец, в която се посочва формата на стопанисване и начина на трайно ползване на земите. Декларацията, подадена от един собственик, ползва всички съсобственици. С подадената декларация по чл. 69, собственикът може да изяви желание да участва с имота си в масиви за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ.
Всеки ползвател лично или чрез пълномощник може да подаде заявления по образец, в Общинската служба „Земеделие“ по местонахождение на имотите В заявленията по чл. 70 от ППЗСПЗЗ се посочват имотите, които ползва и на какво правно основание. Ползвателите трябва да посочат желанието си да участват или да не участват в разпределението на масиви за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ.
Декларациите по чл. 69 и заявленията по чл. 70 задължително трябва да бъдат придружени с документи за собственост, договори за наем, аренда или други документи, доказващи правното основание за ползване на земеделската земя.
Съгласно ЗСПЗЗ площта на земеделски земи, за която няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им, се разпределят между ползвателите пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и/или арендувана/наета земеделска земя в съответното землище, като „бели петна“.
Необходими документи за подаване на правно основание:
– копия на договорите за наем или аренда на земеделска земя /едногодишни или многогодишни/, валидни за стопанската година;в случай на пренаемане или преарендоване се предоставят копия от първичните договори;
– лична карта за справка;
– пълномощно в случай, че не се подават лично.
Припомняме, че право да предоставят имот под наем или аренда имат само собственици или съсобственици на имота. При сключване на договора наемателят/арендаторът следва да се увери в това право, като предварително може да направи и съответната справка в ОСЗ по местонахождение на имота.
При сключване на договор за пренаемане/преарендоване наемателят, който предоставя имотите следва да има договор със собственика им, в който да е отразена клауза за преотдаването им под наем/аренда.
Важно уточнение е, че общинските служби по земеделие няма да регистрират договори за ползване на земеделски земи, които не са сключени от собственици/съсобственици или упълномощени от тях лица, включително и вписани в службата по вписвания.
Г Р А Ф И К 

СРОК

НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ

до 31 юли Подаване на декларации и заявления за участие в Споразумение.

/чл.69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ/

до 01 август ОСЗ изготвя предварителен регистър и го обявява на страницата на ОДЗ.

/чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ/

до 07 август Издаване на Заповед за определяне състава на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

 /чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ/

до 07 август ОСЗ предоставя предварителния регистър на председателя на Комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ.

/чл.72, ал. 6 от ППЗСПЗЗ/

до 10 август ОСЗ представя на комисията по чл.37в, ал.1 на хартиен и/или на магнитен носител списък и картен материал за имотите по чл.37в, ал.3 от ЗСПЗЗ с данни за техните собственици и дължимото рентно плащане.

/чл.37б, ал.4 от ЗСПЗЗ/

до 15 август Възможност за промени в предварителните регистри при промяна в декларации/заявления, отстраняване на грешки, неточности.

/чл.72, ал.5 от ППЗСПЗЗ/

до 15 август Подаване на декларации/заявления при промяна на собствеността, формата на стопанисване, и НТП. В случаите, когато срока не бъде спазен новите обстоятелства се вземат предвид за следващата стопанска година.

/чл.71 от ППЗСПЗЗ/

до 21 август Комисията определя

-територията за създаване на масиви

-границите на масиви

-изготвя карта на масивите и регистър с данни за имотите, заявени за участие в споразумение и за имотите, заявени за учасите в споразумение и за имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ

/чл.72, ал.7 от ППЗСПЗЗ/

до 25 август Се оповестява регистърът и картата на ползване на споразумението.

/чл.74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ/

до 30 август Сключване и актуализиране на Споразумението за следващата стопанска година.

/чл.37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ/

до 15 септември Се съставя проект за служебно разпределение, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите.

/чл.37в, ал.3 от ЗСПЗЗ, чл.72в, ал. 4 от ППЗСПЗЗ/

до 20 септември Се оповестява регистърът и картата на ползване за разпределението.

/чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ/

до 02 октомври Директорът издава заповед по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ след изготвен доклад до директора на ОДЗ от Комисията.

/чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ/

до 10 октомври Обявява се Заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ.

/чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ/

до 24 октомври Възможност за обжалване на Заповедта по административен ред /чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ/
25 октомври След влизане в сила на заповедта, Директорът на ОДЗ подава искане до Общински съвет за предоставяне на имотите полски пътища, попадащи в масивите за ползване.

/чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, чл.75б от ППЗСПЗЗ/

25 ноември ОС в едномесечен срок от подаване на искането приема решение за предоставяне на имотите полски пътища, попадащи в масивите за ползване.

/чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, чл.75б от ППЗСПЗЗ/

25 декември В двумесечен срок Директорът на ОДЗ определя със Заповед цена на имотите полските пътища= СРП, когато ОС не е взел решение по отправеното искане.

Въз основа на тази Заповед ползвателите в 1-месечен срок внасят дължимите суми.

/чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, чл.75б, ал.1 от ППЗСПЗЗ/

до 10 януари Три месеца от публикуване на заповедта /10 октомври/, ползвателя следва да заплати сумите за ползване на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

/чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ, чл.72, ал.1 от ППЗСПЗЗ/

Източник: fermer.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE