ДВ обнародва промените в Закона за сдруженията за напояване

Държавен вестник обнародва днес Законът за сдруженията за напояване, който бе приет от 43-то Народно събрание на 1 юли 2016 г.

Държавен вестник обнародва днес Законът за сдруженията за напояване, който бе приет от 43-то Народно събрание на 1 юли 2016 г. Измененията и промените, които се правят са следните:

– Министърът на земеделието и храните може да предостави на сдруженията за срок 5 години право на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението, включена в имуществото на търговски дружества, в които държавата е едноличен собственик на капитала, или на техни правоприемници.
– Министърът на земеделието и храните може да предостави на сдружението ново право на ползване за срок 15 години, ако в срока по ал. 1 на сдружението не е отнето правото на ползване или не му е наложено административно наказание за нарушение на закона и на актовете по неговото прилагане.
Доставчиците на вода ще извършват услугата „доставяне на вода за напояване“ срещу заплащане по цени, определени по методика, приета от Министерския съвет. Като под „доставчици на вода за напояване“ се разбират собственици или ползватели на напоителна система или технологично обособена част от нея. Под „Доставяне на вода за напояване“ се разбира услуга, при която до земеделски земи се доставя вода за напояване от доставчиците на вода за напояване посредством елементите на напоителната система или технологично обособена част от нея.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE