Въвеждат се ограничения за свързани лица при организациите на производителите

С промени в три наредби министерството на земеделието ограничава практиката при създаване на организации и групи на производители да участват свързани лица – роднини или хора, които се намират в зависимост. Слага се край и на изкуственото разделяне на стопанствата с цел създаване на групи и организации, съобщиха от агроминистерството. Промените са качени на интернет страницата на ведомството за едномесечно обсъждане.

И в трите наредби е въведено определение за „свързани лица“, като наред с това се запазва изискването, заложено в Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), съдружниците да не са свързани предприятия и предприятия партньори, съгласно чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

За предотвратяване на изкуственото разделяне на стопанства се въвежда условие членовете на сдружението да са регистрирани като земеделски стопани в продължение на две или повече стопански години.

Отразени са и промените в условията за национално съфинансиране на оперативните програми на организации на производители на плодове и зеленчуци, предвидени в регламента „Омнибус“.

Според новите нормативи свързани лица са съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до трета степен включително, работодател и работник, лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото или когато едното от тях притежава, пряко или чрез контролирано от него лице. Свързаност има и при хора, притежаващи 20 или повече от 20 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на другото лице.

Въведени са и новите изисквания, свързани с максималния процент за директно предлагане на пазара на произведените от членовете на организацията продукти. Така сдружените биологични фермери трябва да продават поне 40 на сто от продукцията си на пазара, а конвенционалните – 25 на сто.

Променя се и референтният период за изчисляване на оборота и включването в него на преработени продукти, допустимите административни разходи и разходи за персонал, съхранение на счетоводните документи и др.

Наред с това са прецизирани текстове, свързани с прилагането на оперативните програми, които пораждат практически проблеми. С предложените изменения на Наредба №1 от 2015 г. се уеднаквяват критериите за признаване на организации на производители на мляко с условията за признаване на организации на производители в другите сектори на земеделието.

Включени са и текстове, които осигуряват възможност подпомагане на организациите на производители на мляко и млечни продукти по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

С измененията и в трите наредби се предвижда облекчаване на административните режими чрез отпадане на ненужни административни услуги и на изисквания за предоставяне на документи за доказване на обстоятелства, които може да бъдат проверени по служебен ред.

Предложените изменения и допълнения на правната уредба на организациите и групите на производители са насочени към постигане на следните цели:

предотвратяване на създаването на организации и групи на производители от свързани лица и чрез изкуствено разделяне на стопанства, което противоречи на целите на сдружаването;

– привеждане в съответствие на националната правна рамка със законодателството на ЕС в сектора на плодовете и зеленчуците;

– синхронизиране на критериите за признаване на организации на производители в различните сектори на земеделието и осигуряване на равни възможности за подпомагане по ПРСР;

– облекчаване на административните режими чрез отпадане на ненужни административни услуги и на изисквания за предоставяне на документи за доказване на обстоятелства, които може да бъдат проверени по служебен ред.

С прилагане на изменените наредби се очаква постигането на следните резултати:

– създаване на представителни и конкурентоспособни организации и групи на производители, които осигуряват на членовете си предимствата на съвместното производство и реализация на продукцията;

– подпомагане на реални сдружения на производителите, което да допринесе за оптимизиране на земеделските структури в страната;

– подобряване на пазарните позиции на организациите и групите на производители и повишаване на тяхната роля във веригата на доставки.

 Източник: SINOR.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE