Важни промени в ползването на селските пътища и стопанските дворове

Правителството одобри промени в правилниците за прилагане на законите за опазване на земеделските земи и за собствеността и ползването на земеделските земи, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. При Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е прецизирана процедурата за установяване на границите на земеделските имоти, коята предхожда издаването на решение за възстановяване правото на собственост в случаите, когато правото на възстановяване е признато с влязло в сила решение на общинската служба по земеделие или със съдебно решение. Регламентиран е и редът за подписване на решенията на общинските служби по земеделие.

Предвидена е възможност проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не функционират и не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите и напоителните канали, да бъдат предоставени по заявление на ползвателите. То трябва да бъде подадено до председателя на комисията, ръководеща процедурата по създаване на масиви за всяко землище.

За имотите с начин на трайно ползване „пасища”, „мера” и „ливади” към заявлението трябва да се прилага документ от регионалните инспекции по околна среда (РИОСВ). В този документ изрично трябва да се посочи, че имотът не попада под забраните и ограниченията, разписани в заповедите за защитени зони по смисъла на законите за биологичното разнообразие и за защитени територии или от плановете за управлението им.

Въведена е промяна във формулата, по която се изчисляват сумите за ползване на прилежащите площи към сгради или съоръжения в бившите стопански дворове. Изменя се и начинът на определяне на началната тръжна цена, при която земеделските земи в бившите стопански дворове се предлагат за продажба, като е определено, че началната тръжна цена се изготвя по пазарен механизъм.

В изменението на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи е определен редът, по който ще се осъществява придобиването на собственост върху земята, на която е извършено строителството преди влизане в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за случаите в които земята е общинска.

Съгласно измененията, свързани с процедурата за промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, предвидени за застрояване с общ устройствен план, както и такива, отдадени на концесия с решение на МС, отпада първият етап – утвърждаване на площадка или трасе за проектиране.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE