Актуализираха сроковете по ПРСР

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) актуализира текущите приеми по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020.

Експерти разясняваха кандидатстването по мярка 6.1 от ПРСР

До 16 май продължава входирането на проекти по инвестиционната мярка 4.2 онлайн, през Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН), с използването на електронен подпис.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 85 000 000 евро. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 2 000 000 евро.

В момента тече прием на проекти и по общинската мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г.“, отноо през ИСУН.

Източник: fermer.bg

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Мярка

Срокове за прилагане

 

Прием поподмярка 4.2 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020, през Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН)

 

14 февруари-16 май 2018 г.

Прием по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г., през Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН)

 

8 март – 9 юли 2018 г.

Процедура за „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“
Процедура за„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“  

12 март – 13 юли 2018 г.

Процедура за „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“
Процедура за „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината“
Процедура за „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“

13 март – 13 юли 2018 г.

Процедура за„Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“
Процедура за„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“.

14 март – 16 юли 2018 г.

 

Прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г. през Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН)

 

15 март – 14 юни 2018 г.

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE